Bydło - literatura

Publikacje:

Rasa polska czerwona:

1. Adametz L., (1901); Studien über das Polnische Rotvieh; Wiedeń, 1901
2. Brzóska F.; (1970); Próba oceny wartości użytkowej bydła czerwonego polskiego w powiecie żywieckim na tle warunków środowiska; Biul. Reg. ZUP; Hodowla i chów bydła; (Dział XI); Nr 1; WSR; Kraków
3. Czaja H.; (1993); Bydło polskie czerwone – wielowiekowa historia bez “happy endu”; Przeg. Hod.; nr 10/91; s. 5 – 8.
4. Czaja H., Trela J.; (1994); Jak powstała populacja bydła polskiego czerwonego; Prace nad zachowaniem rzadkich ras zwierząt gospodarskich; Mat. Symp. 17–19 maja; Balice, s. 56-57
5. Feleńczak A., Ormian M., Szarek J., Adamczyk K.; (1997). Związek pomiędzy polimorfizmem białek mleka a składem i właściwościami mleka krów rasy polskiej czerwonej. Probl. Zag. Ziem Górskich, z. 43, PAN, s. 191-195.
6. Feleńczak A., Szarek J., Gil Z. (1998) Skład i właściwości mleka krów rasy polskiej czerwonej. Zesz. Nauk. AR, Kraków, z. 53, s. 185 – 187.
7. Feleńczak A., Szarek J., Gil Z., Polański S.; (1993) Przydatność bydła rasy polskiej czerwonej do chowu w regionie nowosądeckim, AR Kraków.
8. Feleńczak A., Szarek J.; (1995) Region nowosądecki kolebką bydła polskiego czerwonego; Wiadomości Ziem Górskich; Polskie Towarzystwo Rozwoju Ziem Górskich; z. 1 (5), s. 13 – 17.
9. Gądek M.; (1998). Miejsce rasy polskiej czerwonej w hodowli bydła w Polsce południowej, Biul. Inf. XXXVI, 1 (216), IZ Kraków, 15-22.
10. Goszczyński J.; (1992). Podzwonne dla bydła rasy polskiej czerwonej, Przeg. Hod.; 3/1992, s. 17-18.
11. Krasicka M., (1976). Z dziejów badań nad bydłem czerwonym polskim w Galicji na przełomie XIX i XX wieku. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, S. Historia Rolnictwa, z. 3, Nr 117, 1976, s. 103-114.
12. Nahlik K., Romer J., Żukowski K.; (1984); Chów i hodowla polskiego bydła czerwonego i perspektywy rozwoju, Biul. Inf. XXII, 1 (140), IZ Kraków s. 3-18
13. Szarek J., Feleńczak A., Czaja H.; (1993); Stan hodowli polskiego bydła czerwonego (pc) i jej perspektywy; Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, PAN; z. 36; s. 35-43
14. Trela J., Czaja H., Staszczak S., Żukowski K.; (1995); Chance of survival for Polish Red Cattle; Proceedings International Symposium on Conservation Measures for Rare Farm Animal Breeds; Balice; s. 244-247
15. Wężyk S.; (1987); Programmes for Preservation of Livestock Breeds in Eastern Europe; FAO Anim. Prod. and Health Paper; Roma; 80; p. 127 – 134.
16. Żukowski K., Nahlik K.; (1989); Rys historyczny hodowli bydła czerwonego ze szczególnym uwzględnieniem Polski południowej (maszynopis), AR Kraków.
17. Żukowski K., Reklewski Z.; (1987); Polish Red Cattle Breeding, Breed Preservation and Utilization; FAO Anim. Prod. and Health Paper; Roma; 66; p. 235 – 243.
18. Polskie bydło czerwone, Wiadomości hodowlane, Kraków 1985.
19. Program hodowlany dla rejonu zachowawczego polskiego bydła czerwonego; Pr. zb. pod kier. Żukowskiego K.; ss. 21; Depart. Prod. Zwierz. Min. Roln.; Warszawa 1976

Bydło białogrzbiete

1. Andrzejewski A., Weigle A.: Polskie Studium Różnorodności Biologicznej. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP), Warszawa, 1993.
2. Czaja H.: Współpraca międzynarodowa w obronie hodowli małych populacji bydła. Instytut Zootechniki, Zakład Hodowli Bydła i Koni, VI szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Referaty, Kamianna 15-22 marca 1998.
3. Goszczyński J., Wężyk S., Janiszewska L.: Dywagacje nad metodami ochrony rzadkich populacji zwierząt gospodarskich przed zagładą. Przegl. Hod. 10, 1994.
4. Moczarski Z.: Rasy bydła. Warszawa, 1907.
5. Nowacka T.: O konieczności ochrony starych ras. Przegl. Hod. 2, 1993.
6. Nitkowski A.: Uwagi w dziedzinie hodowli o bydle białogrzbietym. Rolnik i Hodowca 2, 1904.
7. Ochap E.: Analiza możliwości zachowania jako rezerwy genetycznej utrzymywanych w gospodarstwach indywidualnych wschodniej Polski tzw. "Białogrzbietów". Pr. mgr. Katedra Hodowli Bydła, AR Lublin, 2000.
8. Pająk J.: Zarys chowu bydła. PWRiL, Warszawa, 1968.
9. Prawocheński R., Kączkowski B.: Badania nad białogrzbietami w Polsce. Kraków 1926.
10. Program FAO zachowania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Instytut Ochrony Środowiska, Centralna Stacja Hodowli Zwierząt, Warszawa, 1996.
11. Pruski W.: Hodowla zwierząt gospodarskich w Królestwie Polskim w latach 1815-1918, tom. I-III, PWRiL, Warszawa, 1967.
12. Sprawozdanie Lubelskiej Izby Rolniczej za lata 1935/36.
13. Wężyk S., Cywa-Benko K.: Rodzime rasy nie mogą zaginąć! Przegl. Hod. 5, 1992.
Żurkowski M., Goszczyński J.: Ochrona zasobów genetycznych krajowych ras bydła. Przegl. Hod. 2, 1997.