DZIAŁ OCHRONY ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Badania naukowe Działu dotyczą następujących zagadnień:

  • Doskonalenia zasad ochrony ras zwierząt metodami in situ i ex situ z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć biotechnologicznych rozrodu,
  • Wykorzystania metod genetyki molekularnej w badaniach struktury populacji ras objętych ochroną
  • Zachowania genetycznej różnorodności zwierząt gospodarskich, w tym reintrodukcji rodzimych i zachowawczych ras zwierząt w geograficzne rejony ich naturalnego pochodzenia
  • Restytucji ginących ras zwierząt gospodarskich
  • Jakości produktów uzyskiwanych od zwierząt objętych programem ochrony
  • Koordynacji i monitorowania wdrażania programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich