Procedura przystąpienia do realizacji programu ochrony zasobów genetycznych świń

Procedura przystąpienia do realizacji programu ochrony zasobów genetycznych świń ras złotnickiej białej, złotnickiej pstrej, puławskiej

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, zwany dalej Instytutem, jest koordynatorem programów ochrony zasobów genetycznych świń ras uznanych za zagrożone: puławskiej, złotnickiej białej i złotnickiej pstrej.

Warunki ogólne przystąpienia do programu ochrony zasobów genetycznych świń

 1. Uczestnictwo w programie ochrony zasobów genetycznych świń jest dobrowolne.
 2. Hodowca musi posiadać zwierzęta/stado świń rasy puławskiej lub złotnickiej białej lub złotnickiej pstrej, zakwalifikowane przez Prowadzącego księgi hodowlane danej rasy do programu ochrony o liczebności minimum:
  • 10 loch rasy puławskiej w stadzie podstawowym i 1 knura lub
  • 8 loch rasy złotnickiej białej w stadzie podstawowym i 1 knura lub
  • 8 loch rasy złotnickiej pstrej w stadzie podstawowym i 1 knura.
 3. Biorący udział w programie ochrony akceptuje i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania wszystkich warunków określonych w programie ochrony zasobów genetycznych: http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/
 4. Hodowca zobowiązany jest do zawarcia umowy, dotyczącej realizacji programu ochrony zasobów genetycznych świń, z Prowadzącym Księgi Hodowlane danej rasy w imieniu Instytutu. Integralną częścią umowy jest Program ochrony zasobów genetycznych danej rasy dostępny na stronie: http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/
 5. Hodowca, poprzez Prowadzącego Księgi Hodowlane danej rasy świń zobowiązany jest do corocznego przesyłania do Instytutu aktualnego wykazu zwierząt, obejmującego lochy objęte programem oraz wykazu loszek nowo zakwalifikowanych do programu (loszki remontowe).
 6. Uczestnik programu wyraża również zgodę na udostępnianie i prze-twarzanie danych, dotyczących zwierząt objętych programem oraz warunków ich utrzymywania.
 7. Hodowca przystępując do realizacji programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, w tym również danych udostępnianych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 8. Hodowca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Prowadzącego Księgi Hodowlane o wszelkich zmianach w stadzie (wycofaniu lub zamianie zwierząt), zgodnie z obowiązującą procedurą.

Przystąpienie do programu ochrony zasobów genetycznych świń umożliwia Hodowcy ubieganie się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych w ramach pakietu „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie” Programu rolnośrodowiskowego, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Więcej informacji na stronie: http://www.arimr.gov.pl

Procedura kwalifikowania stad loch do uczestnictwa w programie ochrony, zatwierdzanie wykazów

Stada i zwierzęta (lochy i loszki) kwalifikowane są do programu ochrony zasobów genetycznych przez podmiot prowadzący Księgi Hodowlane dla danej rasy na podstawie wniosku hodowcy, po spełnieniu wymogów określonych przez Prowadzącego Księgi Hodowlane (standardowe warunki: utrzymania zwierząt, żywieniowe, minimalna wielkość stada podstawowego), a następnie wykaz loch i loszek remontowych zatwierdzany jest przez Instytut.

Kwalifikacji świń rasy puławskiej dokonuje Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS – filia w Lublinie (tel. 081/ 742 69 74).

Kwalifikacji świń ras złotnickich dokonuje Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (tel. 061/ 848 72 21).

Do Instytutu na adres:
Koordynator ds. Trzody Chlewnej
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy,
ul. Krakowska 1, 32-083 Balice k. Krakowa,
należy przesłać dokumenty:

 • ze strony Podmiotu Prowadzącego Księgi Hodowlane

  Prowadzący Księgi Hodowlane zawiera umowę z Hodowcą/Posiadaczem stada loch, dotyczącą realizacji Programu ochrony zasobów genetycznych świń danej rasy i kopię przesyła do koordynatora − Instytutu. Umowa spisywana jest jednorazowo na cały okres realizacji programu ochrony.

 • Ze strony Hodowcy/Posiadacza stada loch (termin nadesłania: 15 maja)

  • Hodowca/Posiadacz stada loch (rasy puławskiej, złotnickiej białej lub złotnickiej pstrej), spełniających warunki uczestnictwa w programie ochrony, zgłasza zwierzęta na Wykazie loch (wzór 1), potwierdzonym przez Prowadzącego Księgi Hodowlane danej rasy, do Instytutu. Wykaz loch zgłoszonych i zakwalifikowanych do Programu ochrony zasobów genetycznych danej rasy ma być wystawiony na dzień: 1 marca bieżącego roku (w którym Hodowca/Właściciel stada składa wniosek do ARiMR).
  • Dodatkowo, jeśli są przewidziane do wprowadzenia do stada nowe loszki, zakwalifikowane przez Prowadzącego Księgi Hodowlane, należy dołączyć Wykaz loszek remontowych (wzór 2), potwierdzony przez Prowadzącego Księgi Hodowlane, zawierający młode loszki, które dadzą miot w danym roku realizacji programu rolnośrodowiskowego.
 • Ze strony Instytutu

  Koordynator − IZ PIB na podstawie powyższych dokumentów wysyła kopię zatwierdzonego Wykazu loch i loszek remontowych do Hodowcy/Posiadacza stada oraz do właściwego podmiotu, zajmującego się księgami danej rasy. Termin wysłania kopii Wykazów ustanawia się na: do 14 dni od daty otrzymania wszystkich dokumentów (wykazy, umowa). Decydująca jest data na Wykazie.

Procedura kontynuowania uczestnictwa w programie ochrony

Hodowca/Posiadacz stada, poprzez Prowadzącego Księgi Hodowlane danej rasy świń, zobowiązany jest do corocznego przesyłania do Instytutu aktualnego wykazu loch na dzień 1 marca, obejmującego lochy objęte programem oraz wykazu loszek remontowych nowo zakwalifikowanych do programu (loszki remontowe) – termin nadsyłania do 15 maja.

Koordynator IZ PIB po zatwierdzeniu Wykazów loch i loszek remontowych wysyła ich kopie do Hodowcy/Posiadacza stada oraz do właściwego podmiotu zajmującego się księgami danej rasy.

Wymagania ogólne ubiegania się o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej pakiet 7,4

 1. Hodowca/Posiadacz stada świń musi posiadać plan działalności rolnośrodowiskowej opracowany we współpracy z upoważnionym doradcą rolnośrodowiskowym, z uwzględnieniem wymogów przynajmniej jednego z wariantów pakietu 7. (w przypadku świń dotyczy to wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń”).
 2. Hodowca/Posiadacz, ubiegający się o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, musi mieć zawartą umowę, dotyczącą realizacji programu ochrony, przed 1 marca roku, w którym rozpoczyna realizację pakietu Programu rolnośrodowiskowego.
 3. Hodowca/Posiadacz musi przedstawić w ARiMR kopię oświadczenia, potwierdzonego przez wnioskodawcę (Hodowcę/Posiadacza), podmiot prowadzący księgi (UP w Poznaniu, POLSUS − Lublin) oraz zatwierdzonego przez podmiot upoważniony do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych (Instytut) – zawierającego wskazanie zwierząt na dzień 1 marca br., jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych, zwanego Wykazem loch zgłaszanych i kwalifikowanych do Programu (zwanego dalej Wykazem loch).
 4. Termin zatwierdzenia wykazu przez Instytut upływa z dniem 15 maja roku rozpoczęcia uczestnictwa w programie z założeniem, że 1 marca jest początkiem realizacji Programu ochrony i do tego dnia wszystkie lochy muszą spełniać warunki kwalifikacji do programu ochrony.
 5. Kopie Wykazu loch dołącza się do wniosku do ARiMR tylko w roku jego wystawienia, tzn. jeżeli beneficjent nie rozpoczął realizacji pakietu rolnośrodowiskowego w danym roku, a chce rozpocząć w kolejnym, musi uzyskać nowy Wykaz loch, zgodnie z obowiązującą Procedurą. Podobnie, w przypadku przejęcia zobowiązania, np. na skutek nabycia praw do stada w wyniku kupna, spadku, przekazania itp., beneficjent zobowiązany jest do uzyskania nowego Wykazu loch, zgodnie z obowiązującą procedurą.
 6. Wykaz wystawiany jest tylko na osobę, ewentualnie osoby w przypadku małżeństwa, instytucje, które są posiadaczami loch. Powinny to być te same osoby, które figurują we wniosku o płatność do ARiMR.

Informacje związane ze zmianą przepisów dotyczących programu rolnośrodowiskowgo w roku 2011

Informacje związane ze zmianą przepisów w sprawie programu rolnośrodowiskowego, wprowadzonych rozporządzeniem MRiRW z dnia 10 marca 2011 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 289)

 1. Zmiany rozporządzenia będą dotyczyć wszystkich rolników realizujących Pakiet 7. – zarówno nowych, którzy przystąpią do Programu od 2011 r., jak i tych, którzy rozpoczęli już jego realizację w latach 2008, 2009 lub 2010.
 2. Zadania w obrębie pakietu zachowania lokalnych ras świń realizowane są w cyklach rocznych. Posiadacz powinien utrzymywać w tym okresie wszystkie zakwalifikowane do Programu lochy. Wprowadzanie dodatkowych loch jest możliwe w czasie realizacji rocznego cyklu zadania, po uprzednim ich zakwalifikowaniu do Programu ochrony, ale dofinansowanie na te lochy można uzyskać dopiero w kolejnym cyklu rocznym realizacji zadania, po uwzględnieniu ich we wniosku składanym do ARiMR.
 3. Rezygnuje się z naliczania dotychczasowych stanów średniorocznych na rzecz rzeczywistego stanu w danym roku, zadeklarowanego na Wykazie loch. 1 marca będzie dniem określania stanu obowiązującego na dany rok realizowanego zobowiązania. Stan ten nie może być mniejszy niż zadeklarowany we wniosku w pierwszym roku zobowiązania lub dla kontynuujących zobowiązanie w roku uznanym za rok bazowy, tj. 2011 r., gdyż wykazana niezgodność będzie podlegać sankcjom finansowym (10% płatności).
 4. Liczba loch zatwierdzona na Wykazie musi być tożsama z liczbą loch zadeklarowaną przez Hodowcę/Posiadacza we wniosku o przyznanie płatności, składanym do ARiMR.
 5. Hodowca/Posiadacz będzie podlegał systemowi kar finansowych oraz wykluczeń z Programu rolnośrodowiskowego za niezgodność w liczbie sztuk zadeklarowanych we wniosku, a stwierdzonych na miejscu podczas kontroli (art. 17 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r., ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2011, str. 8). Z tego powodu niezwykle istotne jest przestrzeganie wszelkich terminów przesyłania dokumentacji, wymienionych w rozporządzeniu oraz Procedurze.
 6. W przypadku zmiany stanu posiadanych loch lub wymiany lochy na inną, Hodowca/Posiadacz zobowiązany jest, przy składaniu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o przyznanie kolejnej płatności rolnośrodowiskowej, dołączyć aktualną kopię Wykazu loch objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Lochy i ich liczba zadeklarowana we wniosku do ARiMR muszą być tożsame z lochami zakwalifikowanymi na Wykazie. Jeśli stan w stadzie nie zmienił się względem roku poprzedniego – rolnik nie składa kopii oświadczenia do ARiMR.
 7. W przypadku zaistnienia sprzedaży lub wycofania ze stada lochy w związku z pracami hodowlanymi, możliwe jest wprowadzenie w trakcie realizacji rocznego zadania innej lochy, po uprzednim jej zakwalifikowaniu (na Wykazie loch remontowych). W przypadku sprzedaży loch lub wycofania ze stada Hodowca/Posiadacz przesyła w terminie do 20 dni do Prowadzącego księgi Wykaz loch wprowadzonych do Programu ochrony zasobów genetycznych w ramach zamiany (wzór 4). W ciągu kolejnych 30 dni Hodowca/Posiadacz stada świń zobowiązany jest do przedstawienia kopii Wykazu loch wprowadzonych, podpisanej przez Prowadzącego księgi hodowlane danej rasy, do oddziału ARiMR.
 8. W przypadku ubycia zwierzęcia ze stada w wyniku działania siły wyższej, tzn. niezależnej od rolnika (np. padnięcie, wypadek), zaistniały fakt należy niezwłocznie zgłosić do Prowadzącego Księgi Hodowlane wraz z odpowiednim dokumentem poświadczającym zdarzenie (np. zaświad-czenie lekarza weterynarii). O ubyciu zwierzęcia w związku z siłą wyższą należy powiadomić oddział ARiMR w terminie 10 dni roboczych, od kiedy takie zgłoszenie jest możliwe, zgodnie z art. 47 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1974/2006. Potwierdzony przez Prowadzącego Księgi Wykaz loch wycofanych z uczestnictwa w Programie w związku z działaniem siły wyższej (wzór 3), złożony w Agencji, zwalnia hodowcę z sankcji wynikających z faktu niezgodności pomiędzy zadeklarowaną we wniosku liczbą zwierząt a liczbą stwierdzoną w wyniku kontroli.

Niezbędne dokumenty

 • Umowa o przystąpieniu do realizacji programu ochrony zasobów genetycznych świń
 • Wykaz loch zgłaszanych i kwalifikowanych do uczestnictwa w Programie
 • Wykaz loszek remontowych zgłaszanych i kwalifikowanych do uczestnictwa w Programie
 • Wykaz loch wycofanych z uczestnictwa w Programie w związku z działaniem siły wyższej
 • Wykaz loch wprowadzanych na zamianę w trakcie realizacji rocznego zadania

Terminarz

1 marca
dzień, na który określany jest stan zwierząt w danym roku uczestnictwa w Programie ochrony i programie rolnośrodowiskowym
15 maja
ostateczny termin zatwierdzenia Wykazów loch przez Instytut
20 dni
na zgłoszenie do Prowadzącego Księgi Hodowlane zamiany zwierząt oraz 30 kolejnych dni na zgłoszenie faktu zastąpienia do ARiMR
10 dni
na zgłoszenie do ARiMR zdarzenia spowodowanego siłą wyższą, od kiedy takie zgłoszenie jest możliwe

Skrócony wykaz procedury i dokumentów

Skrócony wykaz dokumentów (wraz ze schematem ich obiegu <−>) wymaganych do przystąpienia i realizacji Programu Ochrony Zasobów Genetycznych Świń oraz niezbędnych do uzyskania płatności rolnośrodowiskowych

Legenda

 • POZGŚ − Program Ochrony Zasobów Genetycznych Świń
 • HOD – Hodowca/Posiadacz stada
 • PKH – Prowadzący Księgi Hodowlane
 • BP ARiMR – Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • DRŚ – Doradca rolnośrodowiskowy
 • IZ PIB – Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
 1. Przystąpienie do programu POZGŚ:
  • umowa o przystąpieniu do POZGŚ (HOD <−> PKH −> IZ PIB)
  • wykaz loch oraz wykaz loszek remontowych zgłoszonych i zakwa-lifikowanych do POZGŚ (PKH −> HOD <−> IZ PIB −> PKH)
 2. Kontynuowanie uczestnictwa w POZGŚ (kolejne lata uczestnictwa):
  • wykaz loch zgłoszonych i zakwalifikowanych do POZGŚ (PKH −> HOD <−> IZ PIB −> PKH)
  • wykaz loszek remontowych zgłoszonych i zakwalifikowanych do POZGŚ (HOD −>PKH<−> IZ PIB −>HOD)

  Wykazy loch ma zawierać faktyczny stan liczbowy stada objętego realizacją POZGŚ na dzień 1 marca bieżącego roku. Wykaz loszek remontowych ma obejmować ilość młodych loszek hodowlanych na dzień kwalifikacji.

 3. Uzyskanie płatności rolnośrodowiskowych (pierwsza transza płatności):
  • opracowany plan działalności rolnośrodowiskowej (HOD <−> DRŚ; HOD −>BP ARiMR)
  • wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (HOD −>BP ARiMR)
  • umowa (patrz punkt 1) podpisana przed 1 marca roku, w którym hodowca ubiega się o pierwszą płatność
  • kopia Wykazu loch zgłoszonych i zakwalifikowanych do POZGŚ
 4. Uzyskanie płatności rolnośrodowiskowych (kolejne transze płatności):
  • wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (HOD −> BP ARiMR)
  • kopia aktualnego na dany rok Wykazu loch zgłoszonych i zakwalifikowanych do POZGŚ

W czasie uczestnictwa w POZGŚ i korzystania z płatności rolnośro-dowiskowych hodowca jest zobowiązany do informowania powiatowego biura ARiMR o wszelkich zmianach w stadzie, wynikających z pro-wadzonych prac hodowlano-selekcyjnych lub ubycia zwierząt ze stada w wyniku działania tzw. siły wyższej (niezależnej od rolnika), składając do biura odpowiednie wykazy potwierdzone przez Prowadzącego Księgi Hodowlane (PKH):

 • wykaz loch wprowadzonych do POZGŚ w ramach zmiany w stadzie w terminie do 50 dni od zaistniałej zmiany stanu liczbowego loch (HOD<−> PKH; HOD −> BP ARiMR)
 • wykaz loch wycofanych z uczestnictwa w POZGŚ wraz ze stosownymi zaświadczeniami (od lekarza wet.) w terminie do 10 dni od zaistniałej zmiany stanu liczbowego stada loch (HOD <−> PKH; HOD −> BP ARiMR)