Kaczki

Rasy, rody i linie kaczek

Rasy, rody i linie kaczek są nierozerwalnie związane z rolniczym krajobrazem, tradycją i kulturą społeczności wiejskich oraz są świadectwem ich wielopokoleniowego dorobku hodowlanego. Niewielka liczebność utrzymywanych populacji stwarza duże zagrożenie dla przetrwania genetycznej bioróżnorodności tego gatunku.

Krajowym programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt objętych jest 10 ras/rodów/linii kaczek w tym:

Zagrożone wyginięciem populacje drobiu chroni się metodą in situ – polegającą na ochronie żywych zwierząt w ich naturalnym środowisku. Podstawowym celem krajowego programu ochrony zasobów genetycznych kaczek jest zachowanie poszczególnych populacji i ochrona przed wyginięciem, przez utrzymanie w każdym chronionym stadzie (rodzie) równowagi genetycznej na nie zmieniającym się poziomie, przy jednoczesnym zachowaniu charakterystycznych cech fenotypowych ptaków obu płci.