Literatura dotycząca kur

Literatura dotycząca kur (chronologicznie)

1) Kaufman L.: Jak wytworzono nową polską rasę Polbar. Hodowca Drobnego Inwentarza (1960), Vii, nr 7-8.
2) Wężyk S., Różycka B.: Badania nad podobieństwem genetycznym w stadzie zamkniętym kur Zielononóżek w POHZ Jodłownik. Roczniki Nauk Rolniczych, (1969), T.91-B3 s. 417-423.
3) Wężyk S.: Wyniki pracy selekcyjnej prowadzonej w ciągu szeregu pokoleń w zamkniętym stadzie kur. (1970), Wyd.Wł IZ, nr.248.
4) Wężyk S.: Teoretyczne i praktyczne aspekty zachowania zasobów genetycznych w hodowli drobiu. (1975). Wyniki Prac Bad. ZHD za rok 1972/73, nr 377, s.7-15.
5) Wężyk S.: Efektywne wykorzystanie ras rodzimych w pracy hodowlanej nad drobiem.(1977), Przegl.Nauk. Lit. Zoot. r.XXIII, 2/92, s. 16-24.
6) Wężyk S., Loedl J.: Badania nad zachowaniem kur rasy Zielononóżka kuropatwiana. Prace Bad. Zakł. Hod. Drobiu, T.7 (1978); s.131-139.
7) Wężyk S., Loedl J.: Changes in heritability coefficient of productive traits in a preservation flock of hens. (1980), Nitra, 10th days of farm animals genetics, s. 40-46.
8) Ankier A., Wężyk S., Dochi J.: Sochranienie geneticeskich fondow. Aktualnyje voprosy prikładnoj genetiki w zivitnovodstwie. Kołos, (1982), s.59-70.
9) Wężyk S., Kasznica E.: Methods of preservation the poultry breeds in Poland. (1982). Proc.of Intern. Conf.on Gene Resources. Debrecen, Hungary.
10) Wężyk S., Gorzowska A., Mindur Cz.: Perspektywy zastosowania metod biotechnicznych w zachowaniu rodzimych ras drobiu. Przegląd Hodowlany, (1983), nr 7, s.52-54.
11) Wężyk S., Gorzowska A., Mindur Cz.: Sposoby ochrony ginących ras drobiu jako elementu środowiska. (1983). Mat. Zjazdu Nauk. PTG, Łódź.
12) Wężyk S.: Metody zachowania rezerw genetycznych drobiu. Biul. Inf.IZ (1984), R.XII, 4-5, s.79-98.
13) Kasznica E., Ryszkowska A., Furmaniak J., Wężyk S.: Badania nad zachowaniem rodów kur rasy RIR. (1984). Wyniki Prac Bad. ZHD za lata 1981-83, T.X, s.67-86.
14) Cywa-Benko K., Wężyk S.: Changes of productivity and genetics traits in closed and limited populations of hens (1985).6th Intern Symp.on Avian Genetics, Smolenice,s.15-23.
15) Cywa-Benko K., Wężyk S., Kasznica E.: Methods of hen gene pool preservation in Poland. (1986), 7 European Poultry Conf. Paris, s.233-237.
16) Kasznica E., Wężyk S., Cywa-Benko K.: Badania nad zachowaniem rezerwy genetycznej rodu RD2 w ZZD Rossocha. (1986). RNZ, T.13, z.2, s.117-126.
17) Wężyk S., Cywa-Benko K.: Kształtowanie się równowagi genetycznej w zamkniętej populacji kur. IX Walny Zjazd PTG, (1986), s.200-210.
18) Kasznica E., Cywa-Benko K., Wężyk S., Furmaniak J.: Badania nad zachowaniem rezerwy genetycznej różnych ras kur nieśnych w PGO “Szczytno”.RNR, (1987), seria B, T.104, z.2, s.105-123.
19) Wężyk S.: Methods of preservation and utilisation of the native chicken breeds in Poland. Proc.XVIII World’s Poultry Conf. (1988), Nagoya, s.106-111.
20) Cywa-Benko K.; Kształtowanie się równowagi genetycznej i produkcyjności w rezerwowych i zachowawczych populacjach kur nieśnych. (1989). Praca doktorska.
21) Cywa-Benko K., Wężyk S., Krawczyk J.: Użytkowość i wartość hodowlana rezerwowych i zachowawczych stad kur nieśnych. Wyniki oceny użytkowości drobiu. W.Wł. IZ, (1991), z.21; s.81-122.
22) Cywa-Benko K., Wężyk S., Krawczyk J.: Różnice w produkcyjności i wielkości wskaźników selekcyjnych między zachowawczym a hodowlanym rodem kur nieśnych o tym samym pochodzeniu.LVI Zjazd PTZ.Zeszyty Naukowe PTZ, 1991 nr 2; s.80-88.
23) Cywa-Benko K., Wężyk S.: A programme of preservation of poultry genes in Poland. 1991. Budapeszt. Materiały Konferencji nt. Genetic Conservation of Domestic Livestock. vol.2 ; s.236-238
24) Jaszczak K., Cywa-Benko K., Wężyk S.: Karyotype examination of early embryos from chickens maintaning in closed flocks. 9th Sympos. Current problems of avian genetocs, 1991, Czecho-Słowacja; s. 199-206.
25) Cywa-Benko K.: Różnice w ultrastrukturze skorup jaj pochodzących od kur ze stad rezerwy genetycznej. VII Międzynarodowe Młodzież. Sympozjum Drobiarskie. Warszawa- Radzików 27 maj 1992; 14
26) Cywa-Benko K.: Domace kury niesivych sliepok v Polsku - Mater. jubileuszowej Konferencji Vyskumnego Ustavu Hydinarskeho. 18- 21 maj, 1992, Stara Lesna; s.5
27) Cywa-Benko K., Wężyk S.: A programme for preservation of poultry genes. Proc. of Intern. Conf. "Genetic Conservation of Domestic Livestock"1992, T.2.: 238, Publ. Alderson & Bodo. C.A.B.International. UK.
28) Jaszczak K., Cywa-Benko K., Wężyk S.: Nieprawidłowości chromosomowe u zarodków kur utrzymywanych w stadach zachowawczych.RNZ.1992, Monogr. i Rozpr. 31; 285-294.
29) Rysińska J., Stępowska H., Kołątaj A., Cywa-Benko K:Wpływ obciążenia glukozą na aktywność glikolityczną w tkankach kurcząt różnych ras. XI Zjazd PTG. Kraków, 10-11 IX. 1992 ; 40.
30) Stępowska H., Rysińska J., Król T., Kołłątaj A., Cywa-Benko K.: Wpływ obciążenia glukozą na aktywność aminotransferaz w tkankach kurcząt różnych ras. XI Zjazd PTG, Kraków 1992, 10-11 wrzesień ; 41.
31) Szwaczkowski T., Cywa-Benko K.: Detekcja genów z dużymi efektami u kur z populacji zachowawczych i rezerwy genetycznej. Biul. Inform. IZ. (w druku).
32) Wężyk S., Cywa-Benko K.: Rodzime rasy nie mogą zaginąć!. Przegląd Hodowlany 1992, r.LX nr 5; 28-29.
33) Wilczewska E., Stępowska H., Banasik A., Cywa-Benko K.: Zmiany wybranych wskaźników metabolicznych w tkankach kurcząt różnorasowych po obciążeniu glukozą. XI Zjazd PTG, Kraków , 10-11 wrzesień 1992; 42

34) Brodacki A., Cywa-Benko K., Witkowski A.: Relation between the phenotypes of some polymorphic fractions of egg proteins and the egg weight in two active Polish chicken breeds.10-th International Symposium on Current Problems in Avian Genetics, Nitra, Słowakia, June 7-10, 1993:s.3.
35) Cywa-Benko K., Brodacki A., Szwaczkowski T.: Analiza porównawcza polimorfizmu surowicy krwi trzech ras kur. RNZ 1993 (w druku).
36) Michalska-Górnicka E., Cywa-Benko K.: Polimorfizm histonu H5 erytrocytów różnych ras kur. XXIX Zjazd PTB, Wrocław 15-17 września 1993: s.527.
37) Rosiński A., Elminowska-Wenda G., Gielecki J., Cywa-Benko K.: Zastosowanie systemu cyfrowej analizy obrazu w badaniach ultrastruktury zewnętrznej błony skorupowej jaj kurzych. Zeszyty Naukowe PTZ, nr 8, Warszawa, 1993: s.36-42.
38) Stępkowska H., Wężyk S., Cywa-Benko K., Rysińska A., Kołątaj A.: The effect of glutathione on the AspAt and AIAD activity in the chicken's tissues of different breed. Polish Physiological Society XIX Congress, Toruń, September 16-16, 1993: 470-521.
39) Szwaczkowski T., Cywa-Benko K.: Wykrywanie genów z dużymi efektami u kur z populacji zachowawczych i rezerwy genetycznej. Biul.Infor.IZ, R.XXXI, 1993, 1-2: 15-20.
40) Wężyk S., Cywa-Benko K, Romanov M.: Protection against the extermination of the native breeds of poultry in the countries of eastern Europe. Referat plenarny na 10-th International Symposium on Current Problems in Avian Genetics, Nitra, Słowakia, June 7-10, 1993:s.6.
41) Zgłobica A., Wężyk S., Cywa-Benko K.: Egg quality in closed hen strains in Poland. 11-th European Symposium on the Quality of Poultry Meat. Tours, France, 4-8 Octobre 1993: 479-488.
42) Wilczewska E., Cywa-Benko K., Wężyk S.: The effect of glutathione on the enzymes activity in the chicken's tissues of different breed.Polish Physiological Society.XIX Congress, Toruń, September 13-16 1993;522
43) Zgłobica A., Cywa-Benko K., Wężyk S.: Biologiczna wartość jaj wylęgowych kur rodów rezerwy genetycznej. RNZ, T.22, z.1, (1995), s.83-92.
44) Szwaczkowski T., Cywa-Benko K., Czeluśniak H.: Charakterystyka rozkładu cech użytkowych kur nieśnych pochodzących ze stad rezerwy genetycznej. RNZ, T.22, z.1, (1995), s.75-82.
45) Brodacki A., Cywa-Benko K., Zięba G.: Polimorfizm białek w stadach zachowawczych kur. Mat. Międz. Symp. "Prace nad zachowaniem rzadkich ras zwierząt gospodarskich", Balice, 17-19.05.1994, s.: 99-100,
46) Brodacki A., Cywa-Benko K: Polymorphism of the prealbumin in gene pool hens.1994. Mat.na Europejski Kongres Drobiarski, Glasgow-Szkocja
47) Chołocinska A., Herbut E., Cywa-Benko K., Wężyk S.: Standardy rasowe ginących ras kur. Wyniki oceny użytkowości drobiu, IZ, 1994, z.23; 116-126
48) Cywa-Benko K., Wężyk S.: Arka Noego ciągle aktualna!. Zwierzęta Godpodarskie nr 8, 1994; 28-29

49) Elminowska-Wenda G., Rosiński A., Gielecki J., Cywa-Benko K.: Porównanie ultrastruktury zewnętrznej błony skorupowej jaj trzech rodów zachowawczych kur. Mat.VIII Międzyn. Młodzieżowego Sympozjum Drobiarskiego, Bydgoszcz - Pieczyska k.Koronowa, 09-11.06.1994, s.: 65-66,
50) Goszczyński J., Wężyk S., Janiszewska L.: Dywagacje nad metodami ochrony rzadkich populacji zwierząt gospodarskich przed zagładą. Przegląd Hodowlany nr 10, 1994;28-30
51) Górnicka-Michalska W., Cywa-Benko K.: Porównanie polimorficznych form histonu H5 erytrocytów pięciu ras ku. Mat. XXX Zjazd Pol.Tow. Biochemicznego, Szczecin 14-16 wrzesien 1994;202
52) Kaczmarek M., Cywa-Benko K., Krawczyk J.: Wyniki produkcyjne stad zachowawczych i rezerwy genetycznej. Wyniki oceny użytkowości drobiu,1994 z.23; 103-115
53) Pryszcz A., Cywa-Benko K., Wężyk S.: Wady szkieletu embrionów w stadach zachowawczych kur nieśnych. Mat. Międz. Symp. "Prace nad zachowaniem rzadkich ras zwierząt gospodarskich", Balice, 17-19.05.1994, s.: 103-104,
54) Wężyk S., Cywa-Benko K., Romanov M.N.: Ochrona przed zagładą rodzimych ras drobiu w krajach Wschodniej Europy. (ref.). Mat. Miedz. Symp. "Prace nad zachowaniem rzadkich ras zwierząt gospodarskich", Balice, 17-19.05.1994, s.:25-26,
55) Wężyk S., Cywa-Benko K., Romanov N.M.: Protection against the extinction of the native breeds of poultry in the countries of Eastern Europa. W książce pt.CURRENT PROBLEMS OF AVIAN GENETICS pod redakcją J.Gavora, Publ. House of Slovak Tech. University, Bratislava, Slovakia, 1994 s.:137-145.
56) Poujardieu B., Rouvier R., Rousselot-Pailley D., Guy G., Rosiński A., Wężyk S.: Croissance et aptitude au gavage d'oies de 3 genotypes. France,Ann. Zootech., 1994, 43; 197-211
57) Cywa-Benko K., Brodacki A., Szwaczkowski T.: Analiza porównawcza polimorfizmu białek surowicy krwi trzech ras kur. Rocz. Nauk. Zoot., t.21, z.1-2, 1994; 41-49
58) Szwaczkowski T., Cywa-Benko K.: Ocena stopnia asocjacji genotypów markerowych kur z ich cechami użytkowymi. Animal Science Papers and Reports. Polish Academy of Sciences Institute of Genetics and Animal Breeding, Jastrzebiec 1995 (w druku)
59) Szwaczkowski T., Cywa-Benko K.: A detection of genes with large effects in laying hen reserve flocks via mixed model methodology. 11 th International Symposium "Current problems in avian genetics" AVIAGEN'95. Balice, May 29th-June 1th 1995; 279-283
60) Trela J., Żukowski K.,Reklewski Z., Czaja H., Cywa-Benko K., Tomczyk-Wrona I.: Current problems in preserving native breeds of farm animals in Poland. Information for the EAAP Working Group Meeting in Prague on 3 September 1995; 3-13
61) Zgłobica A., Cywa-Benko K.: Wpływ genotypu kur na poziom cholesterolu w żółtku jaj. Mat. na Konferencję z okazji 45-lecia Instytutu Zootechniki. Balice ,16-18 VI, 1995.
62) Zgłobica A., Cywa-Benko K., Wężyk S.: Masa jaj wylęgowych i piskląt jako wskaźnik późniejszej wydajności nieśnej kur pochodzących z rodów rezerwy genetycznej. RNZ, T.23, z.2 (1996), s.67-76.

63) Wężyk S., Cywa-Benko K., Romanov N.M.: Protection against the extinction of the native breeds of poultry in Eastern European countries. Mat. Proceedings International Sympozjum on Conservation measures for rare farm animal breeds. Wyd.wł.IZ, Balice 1996; 89-101.
64) Gilliat A., Cywa-Benko K.: Poland's programme to preserve traditional poultry breeds. Fancy Fowl vol.14, No 2, november 1994; 5
65) Górnicka-Michalska E., Pałyga J., Cywa-Benko K., Kowalski A., Lenart E.: Polimorfizm genetyczny histonu H5 erytrocytów sześciu ras kur. XXXI Zjazd Pol.Tow. Biochemicznego, Warszawa, 6-8 września 1995;66
66) Cywa-Benko K.: Standardy rasowe rodzimych ras kur nieśnych. Materiały szkoleniowe. Rossocha, 21 listopad 1995; 24-36
67) Chołocińska A., Cywa-Benko K.: Wpływ różnych systemów utrzymania stad zachowawczych na jakość jaj i ich wylęgowość. Rocz. Nauk. Zoot. T.23, z.3, 1996;281-292.
68) Brodacki A., Cywa-Benko K., Wężyk S.: Frequency of genes and genotypes that determine egg matter protein in a genetic reserve flock of sussex chickens, recreated from a small original population.11 th International Symposium "Current problems in avian genetics" AVIAGEN'95. Balice, May 29th-June 1th 1995; 141-144
69) Chołocińska A., Cywa-Benko K.: Jakość i wartość biologiczna jaj kur stad zachowawczych utrzymywanych w różnych systemach. Zeszyty Naukowe Nr 24, PTZ, Warszawa, 1996; 240
70) Cywa-Benko K., Krawczyk J.: Możliwości wykorzystania kur nieśnych stad zachowawczych w krajowej hodowli drobiu. Informator Drobiarski, 1996, nr 11; 5-7
71) Cywa-Benko K.: Możliwości wykorzystania rodzimych ras kur nieśnych w ekologicznej produkcji drobiarskiej. Mat. na seminarium “Proekologiczna i energooszczędna technologia chowu drobiu”, Balice, 19 - 20 listopad 1996; 76 - 82.
72) Romanov M.N., Wężyk S., Cywa-Benko K., Sakhatsky N.I.: Poultry genetic in the countries of Eastern Europe - history and current state. Poultry and Avian Biology Reviews, 1996, 7 (1); 1-29
73) Szwaczkowski T., Wężyk S., Cywa-Benko K., Czeluśniak H.: Evaluation of major gene indexes of layer performance traits in genetics reserve and pedigree flocks. Animal Science and Reports, vol.15 (1997), no 1, s.39- 47
74) Wężyk S., Cywa-Benko K., Szwaczkowski T.: Changes in the level of genetics and production parameters during four generations in closed hen strains. Proceedings of XX World’s Poultry Congress, New Delhi, 2-5 Sept.1996, v.4; 15
75) Szwaczkowski T., Wężyk S., Cywa-Benko K., Czeluśniak H.: Evaluation of major gene indexes for performance of laying hens in pedigree and genetic reserve flocks. Animal Science Papers and Reports, PAN IGHZ, vol.15, no 1, 1997; 39-46
76) Siwek M., Bednarczyk M., Wężyk S., Cywa-Benko K.: Zastosowanie metody RAPD do analizy zróżnicowania genetycznego rodów kur rezerwy genetycznej. Mat. na Kolokwium Cytogenetyczne “Badania genomu zwierząt w oparciu o metody cytogenetyczne i molekularne”. Wyd. wł. IZ, Kraków, 4-5.XI.1997;62-63

77) Cywa-Benko K., Krawczyk J.: Wykorzystanie rodzimych ras kur nieśnych w proekologicznej produkcji jaj i mięsa drobiowego. Mat. Seminarium “Adaptacja polskiego drobiarstwa do wymogów UE”. Wyd wł. IZ, Kraków, 18-19.XI. 1997; 66-73
78) Cywa-Benko K., Krawczyk J., Wężyk S.: Możliwości wykorzystania kur nieśnych stad zachowawczych w krajowej hodowli drobiu. Poznań, Polskie Drobiarstwo nr 11,1997;35-3
79) Cywa-Benko K., Krawczyk J.: Określenie wartości genetycznej i użytkowej rodzimych ras kur nieśnych. Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu, z.26, wyd. wł. IZ Kraków 1997; 94-122
80) Siwek M., Badnarczyk M., Wężyk S., Cywa-Benko K.: Aplication of RAPD Method to analisis of genetic differences of Polish native laying hens breed. 10th European Poultry Conference, Jeruzalem, Israel, June 21-26, 1998; 62
81) Wężyk S., Cywa-Benko K., Herbut E.: Response of different old native Polish hen breeds to the Salmonellosis infection. 10th European Poultry Conference, Jeruzalem, Israel, June 21-26, 1998; 74
82) Górnicka-Michalska E., Pałyga J., Luboń H., Kowalski A., Cywa-Benko K., : Genetic variants of chicken erythrocyte histone H5. Biochemistry and Molecular BIOLOGY international, vol.44, No 3, March 1998; 605-615
83) Krawczyk J., Cywa-Benko K., Wężyk S.: Wpływ warunków środowiskowych na wyniki wylęgowości kur nieśnych stad zachowawczych. Mat. Konf., “Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998.”, Balice 27-28 kwietnia 1999:24
84) Wężyk S., Siwek M., Calik J., Bednarczyk M., Cywa-Benko K.: Wykorzystanie komputerowej cyfrowej analizy obrazu w genetycznej charakterystyce populacji kur.Mat. Konf. “ Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998.”, Balice, 27-28 kwietnia 1999.
85) Połtowicz K., Cywa-Benko K.: Wpływ genotypu i warunków chowu na użytkowość mięsną kogutków rodzimych ras. Mat. XII Międz. Młodz. Sympozjum WPSA. Zesz. Nauk. PTZ, Lublin - Kazimierz Dolny 27-28.IX.1999; 237-238
86) Połtowicz K., Cywa-Benko K.: Porównanie jakości tuszek i mięsa kur zestawu komercyjnego oraz sześciu rodów zachowawczych po pierwszym okresie nieśności. Mat. XII Międz. Młodz. Sympozjum WPSA. Zesz. Nauk. PTZ, Lublin - Kazimierz Dolny 27-28.IX.1999; 439-447
87) Wężyk S., Cywa-Benko K., Mazanowski A., Książkiewicz J., Krawczyk J.: Metody ochrony przed zagładą rodzimych ras drobiu. . Wyniki Oceny Użytkowości drobiu, Kraków 1998, z.27:77.
88) Wężyk Stanisław, Połtowicz Katarzyna,, Cywa-Benko Katarzyna (2000): The effect of free-range rearing of cockerels of native breeds on the chemical composition and colour of their meat. Mat. konf. Polsko-niemieckiej, Balice, 3-4.VII.2000, wyd. wł. IŻ;343-346
89) Cywa-Benko K., Krawczyk J., Wężyk S. (2000): Poziom cholesterolu w jajach rodzimych ras kur. Przegląd Hodowlany, Zesz. Nauk. PTZ, nr 49; 268-270
90) Cywa-Benko K., Wężyk S., Szwaczkowski Tomasz (2000): A strategy to conserve the biological diversity of laying hens in Poland. Mat. XXI World’s Poultry Congress, Montreal, Canada 20-24 August, 2000; 149-150
91) Cywa-Benko K., Krawczyk J., Wężyk S. (2000): Kształtowanie się wyników produkcyjnych w zachowawczych rodach kur nieśnych w latach 1997-1999. Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu, z.28, wyd. wł. IŻ, Kraków; 203-210
92) Wężyk S., Cywa - Benko K., Szwaczkowski T. (2000): Effect of genotype on egg and chicken carcass quality. . Mat. XXI World’s Poultry Congress, Montreal, Canada 20-24 August, 2000; 1-4
93) Wężyk S., Cywa-Benko K., Calik J.,Krawczyk J. (2000): Wykorzystanie polimerazowej reakcji łąńcuchowej (PCR) i komputerowej analizy cyfrowej obrazu do charakterystyki genetycznej rodzimych ras kur nieśnych. Badania zakończone w IŻ, Balice 10.III.2000;
94) Brodacki A., Zięba G., Cywa-Benko K. (2001): Dystans genetyczny między wybranymi rasami i rodami kur nieśnych. Electric Journal of Polish Agricultural University. Serie Animal Husbandry, nr 3723:49-55
95) Cywa-Benko K. (2001): Znaczenie zachowania bioróżnorodności w kształtowaniu postępu w hodowli i produkcji drobiu. Mat. Konf. Międzynarodowe Targi Poznańskie “Hodowla i Produkcja Drobiu”. Poznań 04-07.10.2001:11-19
96) Górnicka-Michalska E., Kowalski A., Cywa-Benko K. (2001): Porównanie sekwencji N-końca dwóch allelicznych form histonu H5 erytrocytów kury XIV Zjazd PTG. “Genetyka w służbie człowieka” Poznań 11-13.06.2001:242
97) Wężyk S., Cywa-Benko K. (2001): Waterfowl research in Poland. Mat. Konf. “International Workshop on Waterfowl” Halle/Wermsdorf (Germany).13-15.11.2001:65-77
98) Cywa-Benko K., Krawczyk J. (2001): Trendy czasowe kształtowania się cech użytkowych w trzech pokoleniach zachowawczych kur nieśnych. Zeszyty Naukowe PTZ NR 7, Mat.XIII Międz. Symp. Młodych Drobiarzy P.O. WPSA w Krakowie, 11-12.09.2001; 357-358
99) Połtowicz K., Cywa-Benko K., Wężyk S. (2002): Znaczenie wolnowybiegowego utrzymania kogutków rodzimych ras w produkcji mięsa drobiowego. Annales of Animal Science.