Liczebność nutrii

Liczba ferm

Liczba samic

Występowanie