Literatura dotycząca owiec

 • Barwna owca górska.
  Brak literatury
 • Corriedale

  1. Dąbrowska J., Jankowski St., Niżnikowski R., 1985:Schlachtkoerperqualitaet von Laemmern unterschiedlicher Rassen, die mit Futtermitteln verschiedener Rohfasseranteile gemaestet wurden. Beitrage der Fuetterung und der Fuetterwirtschaft zur weiteren Steigerung der Produktion von Schaffleisch und Wolle. Karl-Marx-Universitaet Leipzig, 166-173.
  2. Jankowski St., Pokora K., Tyszka Z., Niżnikowski R., 1985: The principles and methods of industrial lamb fattening. Ann. Warsaw Agric. Univ. SGGW-AR, Anim. Sc. 18, 43-51.
  3. Jankowski St., Kuźnicka E., Olech W., Niżnikowski R., Janikowski W., 1988: Analysis of survival rate of lambs born in pure-bred flock. III World Congress on Sheep and Beef Cattle Breeding. 19-26 Jun. 1988 Paris, Vol. II, 676-678.
  4. Niżnikowski R., Janikowski W., 1988: Jakość mięsa jagniąt tryczków typu corriedale w porównaniu do ich mieszańców F1 po trykach ras plennych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 352, 137-142.
  5. Niżnikowski R., Janikowski W., 1988: The quality of the carcass of fattened lambs descended from the first step of commercial crossbreeding of Corriedale ewes with prolific rams. Ann. Warsaw Agricult. Univ. SGGW-AR. Anim. Sc. 23, 11-18.
  6. Niżnikowski R., 1994: Chów owiec. PWRiL Warszawa.
  7. Niżnikowski R., Jankowski S., Rant W., 1995: Ocena wpływu wybranych czynników na cechy rozrodu polskich owiec nizinnych. Zesz. Nauk. PTZ, 19, 69 - 84.
  8. Niżnikowski R., 1995: Wstępna ocena przydatności i produkcyjności jarek polskich owiec nizinnych użytych do rozpłodu w pierwszym roku życia. Zesz. Nauk. PTZ, 19, 93 - 102.
  9. Soroczyńska M., 1975: Przemiany w rozwoju okrywy włosowej u jagniąt od urodzenia do 12 miesiąca życia. Zesz. Nauk. SGGW-AR w Warszawie, Rozpr. Nauk. 62.
  10. Skoczylas A., Jankowski S., 1968: Wstępne doniesienie o poziomie użytkowości wełnistej odmiany owiec typu Corriedala krajowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 81, 285-292.
 • Owca kamieniecka
  1) Czarniawska-Zając S., Szczepański W: Parametry genetyczne ważniejszych cech produkcyjnych owcy kamienieckiej. PTZ, Zeszyty Naukowe, 4: 44-51, Warszawa 19991.
  2) Czarniawska-Zając S., Szczepański W: Wybrane wyniki badań nad doskonaleniem owcy kamienieckiej. Zesz. nauk. Przeglądu hodowlanego, 37: 17-24, PTZ Warszawa 1998.
  3) Hyży J., Szczepański W: Ocena przyrostów jagniąt F1 uzyskanych w wyniku krzyżowania towarowego matek polskiej owcy długowełnistej. Zesz. probl. Post. Nauk roln., z. 265: 109-113, Warszawa 1983.
  4) Jełowicki S: Owca kamieniecka. Nowa odmiana długowełnistej owcy polskiej. Rocz. Nauk Roln., ser. D, t. 144 Monografie. PWN, Warszawa 1972.
  5) Laudowicz A. i inni: Owce w Polsce. Wyd. Zrzeszenia Związku Hodowców Owiec w Polsce, Animex, Izba Wełny w Gdyni, Polsurvis, 1987.
  6) Osikowski M., Korman K.: Zesz. Nauk. Przeglądu hodowlanego 4: 124-130, PTZ Warszawa 1991.
  7) Polski Związek Owczarski: Hodowla Owiec w Polsce w 1995 roku, Warszawa 1999 rok,
  8) Jak wyżej 1996 – 1999 rok.
  9) Szczepański W., Czarniawska-Zając S., Konstantynowicz M.: Wstępne badania wartości rzeźnej półrocznych tryczków owcy kamienieckiej po ojcach czarnogłówki lub suffolk. PTZ, Zeszyty Naukowe, 4: 229-236, Warszawa 1991.
  10) Szczepański W., Szewczenko D.: Badania zdrowotności wymion i mleczności owcy kamienieckiej w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa –“ Nauki rolnicze w warunkach integracji europejskiej”, t. III/IV: 86-89, ART Olsztyn 1995.
 • Merynos Barwny
  1) Osikowski M., Pakulski T.: Wstępne obserwacje nad występowaniem typów ubarwienia w stadzie barwnych merynosów w ZZD Kołuda Wielka. Przegląd Naukowej Literatury Zootechnicznej cz. III, Prace naukowo-badawcze z zakresu produkcji i hodowli owiec, LIII Zjazd Naukowy PTZ 14-16 września 1988 r. w Olsztynie, PWN W-wa – Łódź 1990 , s. 141-145
  2) Osikowski M., Pakulski T.: Wstępne obserwacje nad odchowem do 3 miesiąca jagniąt merynosa polskiego z barwną wełną. Przegląd Naukowej Literatury Zootechnicznej cz. III, Prace naukowo-badawcze z zakresu produkcji i hodowli owiec, LIII Zjazd Naukowy PTZ 14-16 września 1988 r. w Olsztynie, PWN W-wa – Łódź 1990, s. 146-151
  3) Osikowski M., Pakulski T.: Obserwacje nad współzależnością między wzrostem oraz produkcją wełny a typem ubarwienia u młodzieży barwnego merynosa z ZZD Kołuda Wielka. Przegląd Hodowlany, Zeszyty Naukowe, 1991, z. 4, s. 75-82
  4) Osikowski M., Pakulski T.: Wstępne wyniki badań nad wytworzeniem linii merynosa z barwną wełną. Roczniki Naukowe Zootechniki, Monografie i rozprawy, 1992, 31, s. 107-126
  5) Osikowski M., Pakulski T.: The characteristics of naturally coloured Polish Merino flock. 44 th Annual Meeting of the EAAP, Aarhus Danmark, 16-19 August 1993, abstracts, vol. I, p. 288-289
  6) Osikowski M., Pakulski T.: Observation on the weight and quality of Coloured Polish Merino fleece according to the colour pattern. Fine Fiber News, 1994 summer, no 3, 8-11
  7) Osikowski M., Pakulski T.: Kształtowanie się użytkowości rozpłodowej i wełnistej u przystępek barwnego merynosa w zależności od typu ubarwienia. Przegląd Hodowlany, Zeszyty Naukowe, 1994, nr 13, 67-73
  8) Osikowski M., Pakulski T.: Wytworzenie linii merynosa polskiego z barwną wełną. Biuletyn Informacyjny IZ, 1997, nr 1 (212), 97-107
  9) Osikowski M., Pakulski T.: Preliminary observation on the crossbreds of coloured Polish Merino and Booroola rams. 49th Annual Meeting of EAAP, Warsaw, Poland, 24-27 August 1988, Book of Abstracts No 4, 1998, p. 221
  10) Pakulski T., Osikowski M.: Wytworzenie plennej linii barwnego merynosa na drodze dolewu krwi merynosa Booroola, Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: “Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec oraz kóz” Kołuda Wielka 22-23. 04.1998 r. IZ Kraków 1998, 9-10
  11) Pakulski T., Osikowski M.: Merynos z barwną wełną szansą dla hodowców małych stad owiec. Przegląd Hodowlany, Zeszyty Naukowe, 1998, nr 37, 57-61
  12) Pakulski T., Osikowski M.: Wstępne obserwacje użytkowości wełnistej maciorek barwnego merynosa z dolewem krwi merynosa Booroola. Zakład Hodowli Owiec i Kóz w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Wydział Zootechniczny SGGW, Zeszyty Naukowe, 1998, nr 2, 87-98
 • Owca olkuska
  1) Graboń, A., Wężyk, St. 1963. Owca olkuska. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie, 18, Z-5, str 102-113.
  2) Grabowski, W., Klewiec, J., Knothe, A., Radomska, M.J., 1987. Olkuska sheep - a highly prolific Polish sheep. Animal Genetic Resources, FAO Animal Production and Health Paper, Rome No 66, str 259 -260.
  3) Knothe, A. 1988. Czy plenna polska owca musi zginąć? Przegląd Hodowlany 8/88.
  4) Knothe, A., Wierzchoś E. 1992 . Criteria for the selection of F gene carriers in high fecundity Olkuska sheep. Proc. of 12th International Congress on Animal Reproduction, The Hague, str 226-228.
  5) Martyniuk, E., Radomska M.J.,1991. A single gene for prolificacy in Olkuska sheep. "Major Genes for Reproduction in Sheep" Proceedings of 2nd International workshop, wydawnictwa INRA, vol 57, Tuluza, Francja, str 83-90.
  6) Martyniuk E. 1995. Reproduction performance in Olkuska sheep - three years experience in newly established Żelazna flock. Animal Science Papers and Reports - złożone do druku w maju 1995.
  7) Moczydlowska I. 1999. Charakterystyka wydajności mlecznej owcy olkuskiej w okresie odchowu jagniąt. Praca magisterska wykonana w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW
  8) Nawara, Wł., Łośko, Wł. 1974. Owca olkuska. Zeszyty Naukowe ZZD Czechnica, str. 199-217
  9) Niedziółka, A. 1988. Krajowa plenna owca . Gromada Rolnik Polski, 8/88.
  10) PZO, 1995. Hodowla owiec i kóz w Polsce w 1998 roku.
 • Owca pomorska
  1) Pauli H., Grabkowski J.; 1980. Wytworzenie polskiej owcy długowełnistej odmiany pomorskiej. Owczarstwo
  2) Radomska M.J., Knothe A.; 1979. Genetyczne podstawy hodowli owiec
  3) Kwasiborski J.; 1977. Podstawy hodowli zwierząt zarodowych
  4) Pięta M.; 1985. Zagadnienia pracy hodowlanej w owczarstwie. Owczarstwo
  5) E. Martyniuk, R. Niżnikowski; 1997 –Rola i znaczenie hodowlane chronionych przed wyginięciem ras i odmian owiec. Publikacja Wydziału Zootechnicznego SGGW
  6) R. Niżnikowski; 1996 – Alternatywne wykorzystanie owiec. Biuletyn owczarski

  Owca świniarka
  1) Herman W. - 1936 - "Owczarstwo w Polsce współczesnej"
  2) Kączkowski B. - 1928 - "Studia nad wełną owiec ras i odmian miejscowych polskich"
  3) Kączkowski B. - 1929 - "O stanie owczarstwa i jego organizacji na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej"
  4) Starnowski L. - 1927 - "W sprawie hodowli owcy krajowej"
  5) Rostafiński J. - 1921 - "Owce, pochodzenie i rasy"
  6) Prawocheński R. - 1937 - "Hodowla owiec"
  7) Vertulani T. - 1946 - "Nowsze dane o polskich świniarkach"
  8) Tołkanowicz J. - 1964 - "Obserwacje nad uszlachetnianiem prymitywnej owcy świniarki"
  9) Martyniuk E. - 1997 - "Integracja hodowli zachowawczej z "Programem doskonalenia pogłowia owiec do roku 2010". Rola i znaczenie hodowli chronionych przed wyginięciem ras i odmian owiec"
  10) Gliński M., Niżnikowski R., Karwata T. - 1999 - "Wpływ wybranych czynników na oceniane cechy użytkowości świniarek w związku z pracami dotyczącymi ustalenia wzorca rasowego"

 • Owca uhruska
  1) Domański A., Efner T., Kalinowska C., Lipecka C., Maciejewska K., Żebrowska K.: Wyniki dotychczasowej pracy hodowlanej i doświadczalnej nad owcą w Uhrusku. Rocz. Nauk Rol., D, 162, 1976.
  2) Gruszecki T.: Określenie przydatności maciorek polskiej owcy nizinnej w typie uhruskim do krzyżowania towarowego z trykami ras mięsnych. Wyd. AR Lublin, Rozprawa habilitacyjna, 133, 1991.
  3) Lipecka C., Pięta M.: Wstępne wyniki produkcyjności maciorek tworzonej plenno-wełnistej linii w typie owcy uhruskiej. Wyd. AR Lublin, “Nauki Zootechniczne źródłem postępu produkcji zwierzęcej”, 1988.
  4) Pięta M.: Narastanie inbredu w owczarni Uhrusk oraz jego wpływ na produkcyjność. Zesz. Nauk. PTZ, 4, 1991.
  5) Pięta M.: Analiza genetyczna produkcyjności w celu wyboru prowadzenia pracy hodowlanej nad polską owcą nizinną w rejonie środkowo-wschodniej Polski. Wyd. AR Lublin, Rozprawa habilitacyjna, 149, 1993.
  6) Pięta M., Patkowski K.: Użytkowość wełnista i cechy rozrodu maciorek w stadzie zachowawczym polskiej owcy nizinnej w typie uhruskim w Bezku. Zesz. Nauk. PTZ, 43, 1999.
 • Owca wielkopolska
  1) Śliwa Z., Gut A., Kozal E. (1970): Typy owiec krzyżówkowych i ich rozmieszczenie na terenie woj. poznańskiego. Przegląd Hodowlany. Wyniki Oceny Wartości Użytkowej Zwierząt. 9: 96-98.
  2) Śliwa Z., Kozal E., Nowak A. (1975): Analiza użytkowości wełnistej owcy wielkopolskiej. Pr. Komis. Nauk Rol. Leś., PTPN, 39: 249-257.
  3) Kozal E. (1976): Krzyżowanie świniarki z merynosem polskim i kentem celem wytworzenia owcy o wełnie odzieżowej. Rocz. Nauk Rol. AR w Poznaniu, 59: 1-41.
  4) Gut A. (1977): Owca wielkopolska. Owczarstwo 6: 10-12.
  5) Klewiec J., Radomska M.J., Śliwa Z. (1980): The influence of certain factors on the prolificacy of Wielkopolska ewes. Pr. i Mat. Zoot. 24: 49-54.
  6) Kozal E., Klewiec J., Steppa R. (1990): Odziedziczalność i powtarzalność plenności u owcy wielkopolskiej. Pr. Komis. Nauk Rol. Leś. PTPN, 69: 63-69.
  7) Steppa R., Kozal E. (1991): Genetyczne parametry cech produkcyjnych owcy wielkopolskiej w stadzie Brody. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 4: 37-43.
 • Owca wrzosówka
  1) Czaja M. (1937). Studia nad wrzosówką. Wyd. PTZ, Warszawa: s.119
  2) Fiszdon K. (1988). Dziedziczenie umaszczenia i jego związek z wybranymi cechami eksterierowymi i użytkowymi u owiec rasy wrzosówka. Maszynopis pracy doktorskiej w
  IBPHZ, SGGW-AR Warszawa.
  3) Janik K.(1980). Rozwój okrywy włosowej jagniąt owcy rasy wrzosówka. Rocz.Nauk. Zoot., Mon. i Rozpr., 18: 183-202
  4) Janik K.,Szabla W. (1994). Wpływ wieku owcy wrzosówki na jakość skór. Rocz.Nauk.Zoot., 21:
  5) Janik K., Szabla W. (1994). Siwienie okrywy włosowej jagniąt owcy wrzosówki. Doniesienie na 59 Zjazd PTZ, Siedlce.
  6) Janik K., Szabla W., Kieć W. (1994). Wrzosówka – rare and valuable Polish heath sheep. Doniesienie na Międzynarodowym Sympozjum “Prace nad zachowaniem rzadkich ras zwierząt gospodarskich”. Balice, 17-19.05.1994, s:78-79.
  7) Kieć W., Rzepecki R., Krupiński J. (1995). Wrzosówka – A highly prolific Polish native Sheep. World Sheep and Wool Congres, 31.07.01.08.1995, Malvern, Anglia.
  8) Krupiński J., Kieć W., Zalewska S., Janik K. (1980). The productivity of pelt sheep Wrzosówka under conditions preservation. Doniesienie wygłoszone na 31 Zjeździe EAAP w Monachium, Niemcy. 01-04.09.1980.
  9) Trela J., Żukowski K., Reklewski Z., Czaja H., Cywa-Benko K., Kieć W., Tomczyk-Wrona I. (1995). Current problems in preserving native breeds of farm animals in Poland. Materiały przygotowane przez Instytut Zootechniki na zebranie grupy roboczej, działającej w ramach 46 Kongresu EAAP, 04-07.09.1996, Praga.
  10) Kotler B. (1936). Badania nad składem i stopniem szlachetności wełny w runie wrzosówki. Rozpr.Biol. z zakresu Med.Wet.,Roln. i Hod., Lwów,XIV,1-4:43-82.
  11) Nawara W., Zalewska S. (1973). Badania nad użytkowością wrzosówek z uwzględnieniem perspektyw ich chowu. Przeg.Hod., 2:19-21
  12) Radomska M.J. ( 1971). Konieczność zachowania ginącej rasy owiec wrzosówek w Polsce. Przeg.Hod., 9:8
  13) Szymski J. (1952). Wrzosówce grozi zagłada. Przeg.Hod.,5:39-40
  14) Szymski J (1957). Owca białostocka. Przeg.Hod.,9:121-124
  15) Zalewska S. (1982). Ramowy wzorzec owcy rasy wrzosówka i zasady wpisu do ksiąg hodowlanych, Owczarstwo, 4-5: 9-10
  16) Zalewska S., Folta A. (1982). Stan chowu i hodowli owcy rasy wrzosówka. Owczarstwo, 4-5: 8-9
  17) Zalewska S., Folta A. (1982). Ocena użytkowości rozpłodowej i wełnistej owiec rasy Wrzosówka. Owca rasy wrzosówka, Wyd.wł. IZ-ZZD Czechnica, 3-7
  18) Janik K., Zalewska S. (1982). Właściwości okrywy włosowej i skór owcy rasy wrzosówka. Owca rasy wrzosówka, Wyd.wł IZ-ZZD Czechnica, 8-21
  19) Szabla W. (1982). Przydatność kożuchowa skór z jagniąt rasy wrzosówka na tle innych ras i odmian w kraju. Owca rasy wrzosówka, Wyd. wł. IZ-ZZD Czechnica, 22-29
  20) Zalewska S. (1982). Ramowy wzorzec owcy rasy wrzosówka. Owca rasy wrzosówka, Wyd.wł. IZ-ZZD Czechnica, 30-34
  21) Zalewska S. (1982). Zasady wpisu do ksiąg hodowlanych. Owca rasy wrzosówka, Wyd.wł. IZ-ZZD Czechnica, 35-36
  22) Radomska M.J. (1982). Zasady pracy hodowlanej nad owcą wrzosówką. Owca rasy wrzosówka, Wyd.wł. IZ-ZZD Czechnica, 37-40.
  23) Fiszdon K.(1986). Dziedziczenie umaszczenia u wrzosówek. Materiały z Międzynarodowego Sympozjum nt.: Perspektywy wykorzystania ras bydła, koni, owiec i kóz chronionych jako rezerwa genetyczna, Warszawa, 16 – 19. 1986.
  24) Nawara W. (1973). Badania nad użytkowością wrzosówek z uwzględnieniem perspektywy chowu. Przegląd Hodowlany, 2,1973.
  25) Szabla W., Janik K., Krupiński J. (1987). Wstępna charakterystyka skór niektórych ras owiec hodowanych w Polsce. RNZ, Monogr. i Rozpr. 25, 101-114.
  26) Sztych D., Sierańska B. (1994). Behawior poporodowy maciorek i jagniąt owiec rasy wrzosówka. Zeszyty Naukowe PTZ nr 13, Chów i hodowla owiec, s.:117-124
  27) Nowak W. (1994). Wpływ kolejnej laktacji i liczby karmionych jagniąt na wybrane cechy mleczności owiec rasy wrzosówka w ciągu pierwszych 4 tygodni laktacji. Zeszyty Naukowe PTZ nr 13, Chów i hodowla owiec, s.:195-201
  28) Janik K., Szabla W. (1994). Siwienie okrywy włosowej jagniąt owcy wrzosówki. Zeszyty Naukowe PTZ nr 13, Chów o hodowla owiec, s.:309-310
  29) Niżnikowski R., Jankowski S., Rant W. (1995). Wstępne wyniki rozrodu owiec wrzosówek użytkowanych rozpłodowo w różnych okresach roku. Zeszyty Naukowe PTZ nr 19, Nowe kierunki doskonalenia...,s.:123-127
  30) Niżnikowski R. (1996). Stan obecny krajowego pogłowia owiec, ze szczególnym uwzględnieniem ras objętych programami hodowli zachowawczej oraz uznanych jako rezerwa genetyczna. Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec..., s.:21- 29
  31) Fiszdon K., Niżnikowski R. (1996). Porównanie wyników pomiarów zoometrycznych i wybranych cech pokroju w stadzie podstawowym matek wrzosówkowych w DFO Żelazna w latach 1981-1996. Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec..., s.: 93-99.
  32) Janik K., Gornig K., Patkowska-Sokoła B., Ćwikła A. (1996). Stadia siwienia okrywy włosowej owcy wrzosówka. Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec..., 101-108.
  33) Sztych D. (1996). Charakterystyka wybranych cech okrywy włosowej owiec rasy wrzosówka. Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec..., s.:109-115.
  34) Krośnicka-Bombała B. (1996). Wpływ pory roku i umaszczenia na zawartość pigmentu oraz mikro- i makroelementów w okrywie owiec i kóz o różnym umaszczeniu. Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec..., S.:117-132.
  35) Radzik-Rant A. (1996). Analiza składu kwasów tłuszczowych w mięsie, tłuszczu i mleku owiec rasy wrzosówka. Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec..., s.:133-144.
  36) Nowak W., Niżnikowski R. (1996). Wpływ wybranych czynników na cechy mleczności maciorek rasy wrzosówka karmiących jagnięta. Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec..., s.:145- 160.
  37) Gruszczyńska J. (1996). Wstępne wyniki badań dotyczące zjawiska samoistnych immunizacji ciążowych u owiec rasy wrzosówka. Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec..., s.:163-165.
  38) Olech W., Świderek W.P., Siudek T. (1996). Spokrewnienie i inbred w stadzie owiec rasy wrzosówka w Doświadczalnej Fermie Owiec w Żelaznej. Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec ..., s.:166-170.
  39) Siudek T., Świderek w.p. (1996). Charakterystyka stanu zdrowotnego gruczołów mlekowych maciorek rasy wrzosówka. Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec..., s.:171-175.
  40) Martyniuk E. (1997) Integracja hodowli zachowawczej z “Programem doskonalenia pogłowia owiec do roku 2010”.Rola i znaczenie hodowlane chronionych...,Wyd. SGGW Warszawa, s.: 20-26
  41) Niżnikowski R., Kieć W., Błachuta B., Rant W. (1997). Stan aktualny oraz wybrane zagadnienia dotyczące użytkowania wrzosówek utrzymywanych w ramach programu hodowli zachowawczej. Rola i znaczenie hodowlane chronionych..., Wyd. SGGW, Warszawa, s.: 48-61.
  42) Sztych D. (1997). Porównanie właściwości wybranych cech okrywy włosowej matek wrzosówkowych w DFO Żelazna w latach 1986-1996. Rola i znaczenie hodowlane..., Wyd. SGGW Warszawa, s.:65-69.
  43) Niżnikowski R. (1997). Badania nad wartością rzeźną i jakością mięsną wrzosówek w porównaniu z owcami innych genotypów. Rola i znaczenie hodowlane chronionych..., Wyd. SGGW Warszawa, s.:70-81.
  44) Kieć W. (1999). Productivity of Polish Wrzosówka sheep under consevation conditions. Referat wygłoszony na Międzynarodowym Sympozjum; Characterisation of small animal genetic resourses with special initiatives and valuable added traits. Zurich 20.08.1999. Oddany do druku w AGRI, XII.1999, FAO – Rzym.
  45) Janik K., Patkowska-Sokoła B., Kieć W. (1999) A histological study of greying of Wrzosówka lambs. Czech Journal of Animal Science (Żivocisna Vyroba), Vol. 44, 6, 1999, 249 – 254.
  46) Kieć w., Muszyńska-Warsiewicz W.;(1999) Wpływ zmiany warunków utrzymania na produkcyjność owiec rasy wrzosówka, Doniesienie naukowe, Zesz. Nauk. PTZ, n r 43, Chów i hodowla owiec, PTZ Warszawa, 1999, s. 378.
 • Owca żelaźnieńska
  1) Górecki J., Budzyński F., Niżnikowski R., 1995: Rolniczy Zakład Doświadczalny Żelazna 1945-1995. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  2) Jankowski S., Daszkowska E., 1983: Próba wytworzenia w stadzie owiec nizinnych RZD-SGGW w Żelaznej linii łączącej wysoką plenność z dużą masą runa. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 265, 185-190.
  3) Jankowski S., Kuźnicka E., Olech W., Niżnikowski R., Janikowski W., 1990: Efektywność selekcji w kierunku wysokiej plenności maciorek i przeżywalności jagniąt u owcy żelaźnieńskiej. Raport z badań wykonywanych w latach 1986-1990 w ramach tematu RR II.21.2.6.1. koordynowanego przez AR w Poznaniu.
  4) Niżnikowski R., 1994: Chów owiec. PWRiL Warszawa.
  5) Niżnikowski R., Jankowski S., Rant W., 1995: Ocena wpływu wybranych czynników na cechy rozrodu polskich owiec nizinnych. Zesz. Nauk. PTZ, 19, 69 - 84.
  6) Niżnikowski R., 1995: Wstępna ocena przydatności i produkcyjności jarek polskich owiec nizinnych użytych do rozpłodu w pierwszym roku życia. Zesz. Nauk. PTZ, 19, 93 - 102.