Publikacje Instytutu Zootechniki PIB dotyczące rodzimych ras zwierząt

Jakość produktów rodzimych ras bydła

 1. Dymnicki E., Gołębiewski M,  Wójcik A., Puppel K., , Kuczyńska B., Sosin-Bzducha E., Szulc T., (2015). Changes in cow’s milk composition and physical properties during the uninterrupted milking process. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 54 (1): 15–25.
 2. Sosin-Bzducha E., (2016). Porównanie zdolności opasowej i wskaźników wartości rzeźnej buhajków rasy polskiej czerwono-białej i simentalskiej, Rocz. Nauk. Zoot., T. 43, z. 1, 29–40.
 3. Dymnicki E., Sosin-Bzducha E., Reklewski Z., 2014. Zależności między masami ciała rasy polskiej czerwonej i odchowywanego przez nie potomstwa. Rocz. Nauk. Zoot., T.41, z.1. 9-19.
 4. Sosin-Bzducha E., Puchała M., (2017). Effect of breed and aging time on physicochemical and organoleptic quality of beef and its oxidative stability Arch. Anim. Breed., 60, 191-198, https://doi.org/10.5194/aab-60-191-2017
 5. Sosin-Bzducha E., (2017). Comparison of meat quality of the Polish Red-and-White and Simmental young bulls,  Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (1),  129-136;
 6. Sosin-Bzducha E., Furgał-Dierzuk I., 2020 . Zastosowanie różnych materiałów paszowych oraz strategii żywieniowych w celu poprawy efektywności produkcji oraz jakości mleka i mięsa przeżuwaczy. Rozdział w monografii Wyd.: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Kraków- Balice str. 25-33; ISBN 978-83-7607-333-0
 7. Radkowska I., Szewczyk A., Karpowicz A. 2018. Pastwiska w hodowli bydła mlecznego i produkcji mleka o podwyższonych walorach prozdrowotnych. Wiadomości Zootechniczne. R.LVI (3): 58-65.
 8. Król J., Brodziak A., Barłowska J., Kawęcka A., Migdał W., Litwińczuk Z., Teter A., Kędzierska-Matysek M., Topyła B., Sikora J., Radkowska I. 2019. Mleko ras rodzimych jako surowiec do produkcji serów o zwiększonych właściwościach prozdrowotnych. W: Rasy rodzime w ochronie przyrody i produkcji żywności prozdrowotnej. Monografia. Wyd. UP Lublin. 190-204.
 9. Skrzyński G., Karpowicz A., Wójcik P., 2018; Produkty regionalne w Polsce i Hiszpanii pochodzące od bydła; Monografia: Ewaluacja funkcjonalności produkcji żywności o chronionych – nazwie pochodzenia i oznaczeniu geograficznym, w tym produktów regionalnych na przykładzie Hiszpanii i  Polski. Kraków, 87-110
 10. Radkowska I., Szymik B., 2020; Jakość i właściwości prozdrowotne mleka i mięsa w kontekście badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki PIB, Monografia: Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat – problemy i wyzwania, Kraków, 83-97

Pozostałe publikacje

 1. Szczęśniak-Fabiańczyk B., Majewska A., Czech K.; 2014; Stan rezerwy genetycznej in situ i ex situ bydła ras polskich; Wiadomości Zootechniczne, R. LII, 4, 180–182
 2. Trela J., Majewska A., Chabuz W., Szczęśniak-Fabiańczyk B.; 2015 Wiadomości Zootechniczne; R. LIII, 2: 62–67
 3. Trela J., Majewska A.; Kowol P. i in.; 2018; Tradycje chowu i hodowli bydła polskiego czerwonego – stan i perspektywy; Monografia: 100 lat polskiej hodowli zwierząt gospodarskich w Karpatach, Kraków, 27-57
 4. Radkowska I., Radkowski A. 2017. Organizacja wypasu bydła mlecznego. Hodowca bydła. 2: 28-36.
 5. Wójcik P., Majewska A., Walczak J., Czubska A.; 2013; Kształtowanie się cech produkcyjnych rodzimej rasy bydła polskiego czarno-białego oraz polskiego holsztyno-fryza w warunkach chowu ekologicznego; Rocz. Nauk. Zoot., T. 40, z. 1, 15 –23

Publikacje nt. rodzimych ras koni

 1. Pasternak M., Krupiński J., Gurgul A., Bugno-Poniewierska M. (2019). The genetic basis of piebald coat colour in Hucul horses in the context of white markings and crypto-tobiano as a breeding problem in Poland. Annals of Animal Science,  DOI: 10.2478/aoas-2019-0036.
 2. Pasternak M., Krupiński J., Bugno-Poniewierska M. (2020). Genetic, historical and breeding aspects of the occurrence of the tobiano pattern and white markings in the Polish population of Hucul horses – a review. Journal of Applied Animal Research 48(1):21-27. DOI: 10.1080/09712119.2020.1715224
 3. Pasternak M., Jaklińska B. (2019). Umaszczenie crypto-tobiano u koni rasy huculskiej w Polsce. Wiadomości Zootechniczne, R. LVII, 4: 3–12.
 4. Pasternak M. (2016). Liczebność pogłowia klaczy wybranych rodzimych ras koni objętych programem ochrony zasobów genetycznych w latach 2005–2015. Wiadomości Zootechniczne. R. LIV (2016), 3: 58-71.

Jakość produktów rodzimych ras/rodów drobiu

 1. Calik J. (2008). Porównanie produkcyjności oraz parametrów jakości jaj kur ras zachowawczych: Zielononóżka kuropatwiana (Z-11) i Żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33). Rocz. Nauk. PTZ t. 4: 3-16.
 2. Calik J. (2009). Wpływ pochodzenia i wieku kur na jakość skorupy jaj spożywczych. Rocz. Nauk. Zoot., 36, 2: 169 - 175.
 3. Calik J. (2011). Ocena jakości jaj sześciu rodów kur nieśnych w zależności od ich wieku. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 5 (78): 85-93.
 4. Calik J. (2013). Zmiany cech jakościowych jaj pochodzących od kur nieśnych Żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33) w zależności od warunków ich przechowywania. Żywność, Nauka. Technologia. Jakość. 2 (87): 73-79.
 5. Calik J. (2015). Effect of Caponizing Yellowleg Partridge (Ż-33) cockles on body weight and meat quality. Acta Scientiarum Polonorum Zootechnika 14, 1: 51-60.
 6. Calik J. (2016). Ocena zawartości wybranych składników chemicznych w jajach kurzych w zależności od cyklu ich produkcji. Żywność, Nauka, Technologia. Jakość. 3 (106): 54 - 63.
 7. Calik J. (2016). Productive traits and egg quality in three strains of laying hens. Acta Scientarium Polonorum Zootechnica 15(3): 27-42.
 8. Calik J. (2016). Produkcyjność i jakość jaj kur nieśnych Sussex (S-66) w pierwszym i drugim roku użytkowania. Wiad. Zoot., R. LIV, 1: 36-43.
 9. Calik J., Krawczyk J., Obrzut J. (2018). Fizykochemiczne i sensoryczne cechy mięsa kogutów i kapłonów Sussex rodu S-66. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2 (115): 48-58.
 10. Calik J., Krawczyk J., Świątkiewicz S., Gąsior R., Wojtyczka K., Połtowicz K., Obrzut J., Puchała M. (2017). Comparison of the physicochemical and sensory characteristics of Rhode Island Red (R-11) capons and cockerels.  Ann. Anim. Sci.,  17, 3: 903-917.
 11. Calik J., Połtowicz K., Świątkiewicz S., Krawczyk J., Nowak J. (2015). Effect of caponization on meat quality of Greenleg Partridge cockerels. Ann. Anim. Sci., 5, 2: 541–553.
 12. Calik J., Świątkiewicz S., Obrzut J., Połtowicz K., Krawczyk J. (2020). Effects of caponization on growth performance and meat physicochemical properties of crossbred chickens. Ann. Anim. Sci. 4: 1509-1525.
 13. Cywa-Benko K., Krawczyk J. (2004): Effect of hen origin and age on table egg quality. Scientific Pedagogical Publishing; 299-302
 14. Cywa-Benko K., Krawczyk J. (2004): Wpływ dodatków paszowych na wybrane cechy jakości jaj kur Leghorn i Zielononóżka kuropatwiana. Zeszyty Naukowe PTZ nr 72 (4); 171-176
 15. Cywa-Benko K., Krawczyk J., Wężyk S. (2000): Poziom cholesterolu w jajach rodzimych ras kur. Przegląd Hodowlany, Zesz. Nauk. PTZ; 268-270
 16. Cywa-Benko K., Krawczyk J., Wężyk S. (2003): Jakość jaj spożywczych pozyskiwanych od kur rodzimych ras. Wyd. wł. IŻ, RNZ, t.30, z.2; 405-413
 17. Cywa-Benko K., Krawczyk J., Wężyk S., Knapik J. (2000): Wykorzystanie równań regresji wielokrotnej w szacowaniu udziału mięsa w tuszkach gęsi zatorskiej. Rocz. Nauk. Zoot. Supl., z.8;142-146
 18. Gumułka M, Andres K., Krawczyk J., Calik J., Węsierska E., Niemczycka K. (2019): Wpływ wieku niosek i warunków przechowywania na jakość jaj kur rasy czubatka polska. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 26 (2): 83-94.
 19. Gumułka M., Krawczyk J., Otwinowska-Mindur A.(2017): Effect of production cycle and season on egg quality and fatty acid profile in organic Polish native hens. European Poultry Sci. 81 ISSN 1612-9199,
 20. Krawczyk J. (2009):  Effect of layer age and egg production level on changes in quality traits of eggs from hens of conservation breeds and commercial hybrids. Ann.Anim. Sci., vol.9, No 2:185-193
 21. Krawczyk J. (2009): Quality of eggs from Polish native Greenleg Partridge chicken-hens maintained in organic vs. backyard production systems. Animal Science Papers and Reports, v.27, No 3; 227-235
 22. Krawczyk J. (2016): Jakość jaj przechowywanych uzyskanych od kur ras chronionych i mieszańców towarowych. Polskie Drobiarstwo, 3/2016: 2-6.
 23. Krawczyk J. (2016): Zmienność cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj w wybranych rodach kur  nieśnych. Wiad. Zoot. R. LIV (2): 130-139
 24. Krawczyk J. (2017): Jakość jaj kur rodzimych ras Zielononóżek i Żółtonóżek kuropatwianych. Wiadomości Zootechniczne, LV, 3: 74-79.
 25. Krawczyk J. (2017): Wpływ genotypu i wieku kur na jakość jaj kur Leghorn (rody G-99 i H-22) oraz Sussex (ród S-66).  Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 2: 94-100
 26. Krawczyk J. Calik J. (2018) Ocena jakości jaj kur objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 25, 3, 116: 140-150.
 27. Krawczyk J., Calik J. (2007): Characteristics of hens of conservation lines in terms of productive and egg quality traits. Ann. Anim. Sci., Suppl., No 1; 233-236
 28. Krawczyk J., Calik J. (2007): Possibility of using dried tomato residue in the feeding of hens from conservation lines. Ann. Anim. Sci., Suppl., No 1; 257-260
 29. Krawczyk J., Calik J., Sosnówka-Czajka E., Połtowicz K. (2020):  Wpływ genotypu i systemu utrzymania na produkcyjność i jakość jaj kur ras rodzimych i mieszańców towarowych. Rozdział w Monografii pt. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat – problemy i wyzwania. Wyd. wł. IŻ PIB: 92-99
 30. Krawczyk J., Cywa-Benko K., Wężyk S. (2005): Effect of housing system on egg yolk cholesterol levels in native breeds of hens. Mat. Międz. Konferencji: “First international scientific poultry days”, Słowacja – Nitra 12-14 September 2005, ISBN 80-8069-576-8; 18-20
 31. Krawczyk J., Koseniuk A. (2020). Effect of age and genotype of native breed ockerels on carcass and meat quality. Ann. Anim. Sci., Vol. 20, No. 3 (2020) 1113–1126
 32. Krawczyk J., Lewko L., Calik J. (2021). Effect of laying hen genotype, age and some interior egg quality traits on lysozyme content. Ann. Anim. Sci. 3, (przyjęte do druku).
 33. Krawczyk J., Obrzut J. (2016): Kształtowanie się jakości jaj przechowywanych w zróżnicowanych warunkach pochodzących od wybranych populacji kur objętych programem ochrony. Wiad. Zoot. R.LIV (1): 53-60
 34. Krawczyk J., Obrzut J., Calik J. (2018) Effects of genotype and sterilization of chickens on growth rate, slaughter yield, whole poultry colour and physicochemical properties of poularde meat obtained from a hybrid breed of conservative chickens and meat roosters. European Poultry Science, 82: 1-14.  DOI: 10.1399/eps.2018.243
 35. Krawczyk J., Obrzut J., Świątkiewicz S., Calik J. (2019): The effect of slaughter age and the diet in the final growth phase of poulards on productivity and meat quality. Ann.Anim. Sci., 19 (2):499-516        DOI: 10.2478/aoas-2019-0012
 36. Krawczyk J., Puchała M. (2015): Praktyczne aspekty ochrony bioróżnorodności drobiu - dwukierunkowe wykorzystywanie wybranych populacji kur. Polskie Drobiarstwo nr 1: 2-6
 37. Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2007): Effect of free-range production system on egg quality of native Greenleg Partridge hens. Polish Journal of Food and Nitrition Sciences, vol.57, No 4(B), pp.339-341
 38. Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2008): Some quality traits of eggs from Greenleg Partridge hens raised with limited outdoor access. Ann.Anim. Sci., vol.8, No 3: 99-104
 39. Krawczyk J., Sokołowicz Z., Szymczyk B. (2011): Effect of housing system on cholesterol, vitamin and fatty acid  content of yolk and physical characteristics of eggs from Polish native hens. Archiv für Geflügelkunde, 75 (3): 151-157
 40. Krawczyk J., Sokołowicz Z., Świątkiewicz S., Koreleski J., Szefer M. (2012): Performance and egg quality of hens from conservation flocks fed a diet containing maize distillers dried grains with solubles (DDGS). Ann.Anim. Sci., 12(2): 247-260
 41. Krawczyk J., Sokołowicz Z., Świątkiewicz S., Sosin-Bzducha E. (2013): Effect of outdoor access and increased amounts of local feed materials in the diets of hens covered by the gene-pool protection program for farm animals in Poland on quality of eggs during peak egg production. Ann. Anim. Sci. 13(2): 327-339
 42. Krawczyk J., Sosin-Bzducha E., Kołoszko-Chomentowska Z., Semik E. (2011): Efficiency of feeding linseed to heritage breed hens. Ann.Anim. Sci., v.11, (1): 135-142
 43. Krawczyk J., Wężyk S., Cywa-Benko K. (2003): Wpływ genetycznego pochodzenia kur i systemu utrzymania na jakość jaj spożywczych. Rocz. Nauk. Zoot. Supl., z.17/1; 739-742
 44. Krawczyk J., Wężyk S., Połtowicz K., Cywa-Benko K., Calik J., Fijał J. (2005): Wpływ utrzymania kur rodzimych ras na zielonych wybiegach na jakość jaj w początkowym okresie nieśności. RNZ, T. 32., z.1; 129-140
 45. Książkiewicz J., Krawczyk J.(2007): Cechy jaj kaczek z rodzimych stad zachowawczych. Rocz. Nauk. Zoot., T.34,z.1; 111-120
 46. Lewko L., Krawczyk J., Calik J. (2020). Effect of genotype and some shell quality traits on lysozyme content and activity in the albumen of eggs from hens under biodiversity conservation programme. Poultry Sci. DOI: https://doi.org/10.1016/j.psj.2020.11.040.
 47. Obrzut J., Krawczyk J., Calik J., Świątkiewicz S, Pietras M., Utnik-Banaś K. (2018) Meat quality of poulards obtained from three conserved breeds of hens. Annals of Animal Science, 18, 1: 261-280.
 48. Połtowicz K., Calik J., Wężyk S., Wojtysiak D., Paściak P. (2004). Comparison of growth rate between broiler chickens and native chicken breeds Rhode Island Red and Greenleg Partridge. Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine. 6 (2): 93-97.
 49. Połtowicz K., Krawczyk J., Calik J., Obrzut J., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Nowak J. (2020). Wykorzystanie rodzimych ras drobiu w produkcji mięsa. Rozdział w Monografii pt. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat – problemy i wyzwania. Wyd. wł. IŻ PIB: 109-119
 50. Połtowicz K., Wężyk S., Calik J., Krawczyk J., Cywa-Benko K. (2005). Effect of free range management on carcass muscling and meat quality in Sussex and Rhode Island Red cockerels. Ann. Anim. Sci. Supl., 2: 149-151.
 51. Połtowicz K., Wężyk S., Calik J., Paściak P., Wojtysiak D. (2003). Porównanie cech jakości mięsa rodzimych, wolno rosnących kurcząt karmazyn i zielononóżka kuropatwiana. Żywność-Nauka-Technologia-Jakość, Supl., 2003, 4 (37): 360-367.
 52. Puchała M., Krawczyk J., Calik J. (2014): Influence of origin of laying hens on the quality of their carcasses and meat after the first laying period. Ann. Anim. Sci.,  13,( 2): 685-696
 53. Puchała M., Krawczyk J., Sokołowicz Z., Utnik-Banaś (2015): Effect of breed and production system on physicochemical characteristics of meat from multipurpose hens. Ann. Anim. Sci. 15 (1): 247-261
 54. Sokołowicz Z., Dykiel M., Krawczyk J., Augustyńska-Prejsnar A. (2019): Effect of layer genotype on physical characteristics and nutritive value of organic eggs. CyTA - Journal of Food, v. 17 (1): 11-19.     DOI: 10.1080/19476337.2018.1541480.
 55. Sokołowicz Z., Krawczyk J., Dykiel M. (2016). Wpływ czasu przechowywania na jakość i właściwości funkcjonalne jaj od kur objętych w Polsce programem ochrony. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2(105): 49-57
 56. Sokołowicz Z., Krawczyk J., Dykiel M. (2018) Effect of alternative housing system and hen genotype on egg quality characteristics. Emirates of Food and Agriculture, 30, 8: 695-703. DOI: 10.9755/ejfa.2018.v30.i8.1753.
 57. Sokołowicz Z., Krawczyk J., Dykiel M. (2018) Effect of outdoor access on quality of eggs from Sussex hens (S-66). European Poultry Science, 82: 1-16. DOI: 10.1399/eps.2018.256.
 58. Sokołowicz Z., Krawczyk J., Dykiel M. (2018) The effect of the type of alternative housing system, genotype and age of laying hens on egg quality. Annals of Animal Science,  18, 2: 541-555. DOI: 10.2478/aoas-2018-0004.
 59. Sokołowicz Z., Krawczyk J., Herbut E. (2012): Jakość jaj z chowu ekologicznego w pierwszym i drugim roku użytkowania niosek. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 4(83): 185-194
 60. Sokołowicz Z., Krawczyk J., Świątkiewicz S. (2016): Quality of poultry meat from native chicken breeds. Ann. Anim. Sci., 16(2):347-368
 61. Sokołowicz Z., Krawczyk J. (2005): Economic efficiency of lengthening the productive life of laying hens through moulting. Ann. Anim. Sci., vol.5, nr 1; 215-223
 62. Sosin-Bzducha E., Krawczyk J. (2012): Effect of feeding linseed to conservation breed hens on fatty acid profile of yolk and biological value of eggs. Journal of Anim. and Feed Sciences, 21: 123-132
 63. Wojtysiak D., Calik J., Krawczyk J., Wojciechowska-Puchałka J., Obrzut J., Nahajło K. (2019). Postmortem degradation of desmin and dystrophin in breast muscles from capons and cockerels. Ann. Anim. Sci., 19, 3: 835-846.

Pozostałe publikacje nt. rodzimych ras drobiu

 1. Calik J. (2008). Analysis of some genetic and productive parameters and egg quality of hens from RIW (A-33) and RIR (K-22) conservation lines. Ann. Anim. Sci., vol. 8, 2: 113-119.
 2. Calik J. (2009). Charakterystyka kur nieśnych objętych programem ochrony zasobów genetycznych w Polsce. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie. Nr 11: 21 - 26.
 3. Calik J. (2013). Populacje gęsi objęte programem ochrony zasobów genetycznych utrzymywane w Instytucie Zootechniki PIB - stan  aktualny. Wiad. Zoot., 4: 125-131.
 4. Calik J. (2016). Kapłon w ujęciu historycznym i współczesnym. Magazyn Gołębie i Drobny Inwentarz. 71 (2): 47-48.
 5. Calik J. (2017). Ocena produkcyjności i jakości jaj kur nieśnych Rhode Island Red (R-11, K-22) i Rhode Island White (A-33). Wiad. Zoot, R. LV, 1: 17-25.
 6. Calik J. (2018) Kształtowanie się trendów cech użytkowych i wylęgowości kur Rhode Island White A-33 w ciągu pięciu pokoleń. Wiad. Zoot, R. LVI , 4: 52-57.
 7. Calik J., Andres K. (2018) Rasy drobiu występujące na terenach Podkarpacia w ujęciu historycznym i współczesnym. Rozdział w monografii: 100 lat polskiej hodowli zwierząt gospodarskich w Karpatach. ss. 115-127. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-304-0.
 8. Calik J., Kawęcka A., Chełmińska A., Moskała P., Radomski P. (2012). Krajowa Wystawa Ras Rodzimych. Wiadomości Zoot., 3: 81-88.
 9. Calik J., Krawczyk J. (2010). Objęcie nowych populacji kur nieśnych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce. Wiadomości Zootechniczne, XLVIII, Nr 4: 79-84.
 10. Calik J., Krawczyk J. (2011). Rasy/rody drobiu objęte programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce w: Drób – realizacja programów ochrony zasobów genetycznych. Rozdział w Monografii. Wyd. wł. IZ PIB. 3 – 10.
 11. Calik J., Krawczyk J. (2013). KURY. Rozdział w podręczniku pt. „Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich w Polsce – populacje objęte programem ochrony”.60-79.
 12. Calik J., Krawczyk J. (2016). The Polish poultry listed as a world heritage. Polish Food. 1: 58-60.
 13. Calik J., Krawczyk J., (2013). KACZKI. Rozdział w podręczniku pt. „Bioróżnorodność Zwierząt gospodarskich w Polsce – populacje objęte programem ochrony”. 108-121.
 14. Calik J., Krawczyk J., Pałyszka M. (2007). Drób - kury nieśne, Rozdział w monografii pt. „Polskie rasy zachowawcze atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. Kraków 2007. 64- 74.
 15. Calik J., Zwierzyński R. (2016). Ocena działania programu ochrony zasobów genetycznych populacji kaczek utrzymywanych w Instytucie Zootechniki PIB. Wiad. Zoot, R. LIV, 3: 88-95.
 16. Calik Jolanta, Krawczyk Józefa (2013): KACZKI. Rozdział w podręczniku pt. „Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich w Polsce – populacje objęte programem ochrony”. ISBN 978-83-7607-228-9, s: 108-121.
 17. Cywa-Benko K., Krawczyk J. (2003): Biologiczna jakość jaj rodzimych rodów kur nieśnych. Medycyna Weterynaryjna nr 59 (10); 884-887.
 18. Cywa-Benko K., Wężyk S., Krawczyk J. (1991): Różnice w produkcyjności i wielkości wskaźników  selekcyjnych między zachowawczym a hodowlanym rodem kur nieśnych o tym samym pochodzeniu. LVI Zjazd PTZ. Zesz. Nauk. PTZ, 1991, nr 2; 80-88.
 19. Dobrzański J., Calik J., Krawczyk J., Szwaczkowski T. (2019) Conservation of goose genetic resources in Poland – past and present status. World’s Poultry Sci. J. 75, 3: 387- 400.
 20. Jędrzej Krupiński1, Elżbieta Martyniuk2,1, Józefa Krawczyk1, Joanna Baran1,  Paweł Bielański1,  Lucyna Bobak1, Jolanta Calik1, Agnieszka Chełmińska1, Aldona Kawęcka1, Dorota Kowalska1, Anna Majewska1,  Joanna Obrzut1, Marta Pasternak1, Grażyna Polak1, Michał Puchała1,  Jacek Sikora1,  Ewa Sosin-Bzducha1,  Magdalena Szyndler-Nędza1,  Iwona Wrona, (2017): 15-lecie koordynacji  programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Instytucie Zootechniki-PIB. Przegląd Hod. PTZ nr 4/2017: 30-36
 21. Krawczyk J. (2009): Populacje zwierząt gospodarskich objętych programami ochrony zasobów genetycznych w Polsce w zrównoważonym rozwoju rolnictwa. Zesz.Nauk. Poł.-Wsch. Oddział PTIE, Rzeszów, z. 11:161-164
 22. Krawczyk J. (2018) Kształtowanie się wybranych cech użytkowych rodzimych ras kur Zielononóżek kuropatwianych i Żółtonóżek kuropatwianych. Wiadomości Zootechniczne R. LVI, 2: 68-72
 23. Krawczyk J. (2018) Selected economic issues in the protection of biodiversity of farm animals. Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne, 3: 61-69
 24. Krawczyk J., Calik J. (2010): Porównanie użytkowości kur nieśnych z krajowych stad zachowawczych w pięciu pokoleniach. Rocz.Nauk.Zoot., t.37.z.1: 41-54
 25. Krawczyk J., Calik J. (2013): Charakterystyka ogólna rodzimych i lokalnie zaadaptowanych ras/rodów drobiu, właściwości użytkowe oraz możliwości chowu w gospodarstwach ekologicznych. Rozdział w podręczniku akademickim „Biologiczna różnorodność ekosystemów rolnych oraz możliwości jej ochrony w gospodarstwach ekologicznych” . Red Nauk. J.Tyburski, UWM Olsztyn: 196-213
 26. Krawczyk J., Calik J. (2013): Charakterystyka ogólna rodzimych i lokalnie zaadaptowanych ras/rodów drobiu, właściwości użytkowe oraz możliwości chowu w gospodarstwach ekologicznych. Rozdział w podręczniku akademickim „Biologiczna różnorodność ekosystemów rolnych oraz możliwości jej ochrony w gospodarstwach ekologicznych” . Red Nauk. J.Tyburski, UWM Olsztyn: 196-213
 27. Krawczyk J., Calik J. (2020):  Genetyka i bioróżnorodność drobiu. Rozdział w Monografii pt. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat – problemy i wyzwania. Wyd. wł. IŻ PIB: 17-37
 28. Krawczyk J., Calik J., Szefer M. (2012): Stan populacji kur nieśnych objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce. Wiadomości Zootechniczne Biul. Inform. IŻ, z. 4:31-39
 29. Krawczyk J., Krupiński J. (2016): Perspektywy ochrony bioróżnorodności zwierząt gospodarskich w warunkach biogospodarki. Rocz. Nauk. SERiA, t.XVIII (1): 145-150
 30. Krawczyk J., Obrzut J., Zwierzyński R. (2014):  Analiza wyników użytkowości i efektywnej wielkości populacji krajowych gęsi czterech odmian południowych. Rocz.Nauk.Zoot., T.14, z.2: T. 41, z. 2:  107-118
 31. Krawczyk J., Puchała M., Obrzut J. (2012): Wylęgowość w stadach kur nieśnych objętych programem ochrony. Wiadomości Zootechniczne Biul. Inform. IZ, z. 4: 41-46
 32. Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2006): Rozwój proekologicznej produkcji drobiarskiej jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich. Prace Naukowe AE we Wrocławiu. Nr 1116; 710-715
 33. Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2007): Biological value of hatching eggs of parent stocks derived from coks from conservation flocks. Ann. Anim. Sci., Suppl., No 1; 241-244.
 34. Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2013): Wykorzystanie kur nieśnych objętych programem ochrony w rozwoju obszarów przyrodniczo cennych. Roczniki Naukowe SERiA, t. XV, z.1: 115-120
 35. Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2015): Ochrona bioróżnorodności  kur  w uwarunkowaniach mechanizmów wsparcia rolnictwa przez Unię Europejską. Rocz.Nauk. SERiA, t.XVII (1): 118-122
 36. Krawczyk J., Utnik-Banaś K., Sokołowicz Z. (2011): Uwarunkowania rozwoju ekologicznej produkcji drobiarskiej w aspekcie koncepcji rozwoju zrównoważonego. Roczniki Naukowe SERiA, t.XIII, z.4: 87-90
 37. Krawczyk J., Calik J. (2013): GĘSI. Rozdział w podręczniku pt. „Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich w Polsce – populacje objęte programem ochrony”. ISBN 978-83-7607-228-9, s:80-107.
 38. Krupiński J., Krawczyk J. (2007): Organizacyjne i prawno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce. Przegląd Hodowlany PTZ, nr 6: 3-7
 39. Książkiewicz J., Calik J. (2007). Drób – kaczki. Rozdział w monografii pt. „Polskie rasy zachowawcze atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. Kraków 2007. 88-94.
 40. Książkiewicz J., Calik J., Kapkowska E., Rabsztyn A., Puchajda-Skowrońska H. (2007). Drób – gęsi. Rozdział w monografii pt. „Polskie rasy zachowawcze atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. Kraków 2007. 74-88.
 41. Obrzut J., Pasternak M., Krawczyk J. (2014): Możliwości wykorzystania krajowych populacji kur objętych ochroną do produkcji pulard. Wiad.Zoot. R. LII, 1: 66-75.
 42. Pasternak M., Calik J. (2015). Stan produkcji zwierzęcej w Polsce w latach 2005–2014. Wiad. Zoot. R. LIII, 4: 62-69.
 43. Polak G., Krupiński J., Martyniuk E., Calik J., Kawęcka A., Krawczyk J., Majewska A., Sikora J., Sosin-Bzducha E., Szyndler-Nędza M., Tomczyk-Wrona I. (2021). Assessment of risk status of polish local breeds under conservation programmes. Ann. Anim. Sci., 21, 1: 125-140.
 44. Semik E., Krawczyk J. (2011): The State of Poultry Genetics Resources and genetic diversity of hen populations. Ann.Anim. Sci., v.11, (2): 179-189
 45. Sokołowicz Z., Dykiel M., Topczewska J., Krawczyk J., Augustyńska-Prejsnar A. (2020). The Effect of the Type of Non-Caged Housing System, Genotype and Age on the Behaviour of Laying Hens. Animals, DOI:10,3390/ani10122450, ss.31, wydawnictwo internetowe https://www.mdpi.com/2076-2615/10/12/2450
 46. Sokołowicz Z., Herbut E., Krawczyk J. (2009): Poultry production and strategy for sustainable development of rural areas. Ann.Anim. Sci., vol.9, No 2: 107-117
 47. Sokołowicz Z., Krawczyk J. (2007): Behavior of conservation breed hens kept with or without access to open-air runs. Ann. Anim. Sci., Suppl., No 1; 153-156
 48. Sokołowicz Z., Krawczyk J. (2010): Znaczenie chowu drobiu w gospodarstwach agroturystycznych w opinii mieszkańców województwa podkarpackiego. Roczniki Naukowe SERiA, t.XII, z.4:314-316
 49. Sokołowicz Z., Krawczyk J., Dykiel M. (2018) Productivity of laying hens in different production systems. Acta Scientiarum Polonorum. Zootechnica, 17, 2: 23-30. DOI: 10.21005/asp.2018.17.2.03.
 50. Wężyk S., Cywa-Benko K., Siwek M., Bednarczyk M., Calik J. (2000). Badania nad genetycznym zróżnicowaniem zachowawczych ras kur. Rocz. Nauk. Zoot., 27,1, s: 115-127.

Jakość produktów owiec i kóz

 1. Kawęcka A.,  Pasternak M. 2020. Nutritional value of żentyca, a traditional Polish sheep whey product  - preliminary results. J. Elem., 25(4): 1509-1516, DOI: 10.5601/jelem.2020.25.3.2039
 2. Gąsior R., Kawęcka A., Wojtycza K., Sikora J. 2020. Composition of volatile compounds in heat-treated meat from polish native sheep breeds using HS-SPME-GC/MS – chemometric classification based on breed and age. Ann. Anim. Sci., DOI: 10.2478/aoas-2020-0058
 3. Kawęcka A.,  Pasternak M. 2020. Walory odżywcze i dietetyczne żentycy – tradycyjnego produktu z mleka owiec górskich. Wiad. Zoot., R LVIII, 2:12-19.
 4. Kawęcka A., Radkowska I., Sikora J. 2020. Concentratıons of selected bıoactıve components ın tradıtıonal cheeses made from goat, cow and sheep's mılk. J. Elem. 25(2). DOI: 10.5601/jelem.2019.24.3.1907
 5. Kawęcka A., Pasternak M., Słoniewska D., Miksza-Cybulska A., Bagnicka M. 2020.  Quality of mountain sheep milk used for the production of traditional cheeses. Ann. Anim. Sci., Vol. 20, No. 1 (2020) 299–314 DOI: 10.2478/aoas-2019.
 6. Knapik J., Kawęcka A. 2020. Użytkowanie mięsne owiec i jakość mięsa owczego w badaniach Instytutu Zootechniki PIB. Monografia „Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat – problemy i wyzwania. Prace naukowe z zakresu hodowli bydła i owiec w Instytucie Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym”. ISBN 978-83-7607-341-5, 185-199.
 7. Kawęcka A. 2020. Badania dotyczące użytkowania mlecznego owiec górskich oraz jakości mleka i produktów uzyskiwanych od owiec i kóz prowadzone w Instytucie Zootechniki PIB. Monografia „Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat – problemy i wyzwania. Prace naukowe z zakresu hodowli bydła i owiec w Instytucie Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym”. ISBN 978-83-7607-341-5, 175.
 8. Kawęcka A., Pasternak M.  2019 Jakość mleka owiec górskich i bundzu owczego. Wiadomości Zootechniczne, R. LVII, 3: 9-16.
 9. Kawęcka A., Sikora J. 2019. Jakość serów z mleka kóz karpackich Wiadomości Zootechniczne, R. LVII, 3: 43-48.
 10. Kawęcka A., Radkowska I., Sikora J. (2018). Influence of selected factors on the content of somatic cells in the milk of Carpathian goats. Med. Weter. 74 (8), 544-547, 2018, http://dx.doi.org/10.21521/mw.5980.
 11. Kawęcka A., Radkowska I. (2018). Meat quality and slaughter traits of native Świniarka lambs depending on a housing system. J. Elem., 23(4): 1423-1435. DOI: 10.5601/jelem.2017.22.4.1550.
 12. Gąsior R., Kawęcka A., Wojtycza K., Sikora J., Odrzywolska A. (2018).  The Volatile Compounds Composition of the Polish Carpathian Goat using HS-SPME-GC/MS – Chemometric Classification Based on Age. KRMIVA: Review for animal feeding, production and feed technology, ISSN 1848-901X, 60: 25-34.
 13. Kawęcka A., Sosin-Bzducha E., Puchała M., Sikora J. (2017) Effect of maize DDGS addition on carcass and meat quality of lambs of native sheep breed, Journal of Applied Animal Research, 46:1, 301-305, DOI: 10.1080/09712119.2017.1299014
 14. Kawęcka A., Sosin-Bzducha E., Sikora J. 2016. Ocena jakości tusz i mięsa jagniąt rodzimej owcy wrzosówki żywionych paszą z dodatkiem nasion lnu. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 1 (104), 68–78, DOI: 10.15193/zntj/2016/104/102.
 15. Kawęcka A., Miksza-Cybulska A. 2016. Jakość jagnięciny pozyskanej od tryczków rodzimych ras. Rocz. Nauk. Zoot., 43: 2, 277–283.
 16. Sikora J., Kawęcka A. 2015. Jakość produktu tradycyjnego z mleka koziego sera podkarpackiego białego Wiadomości Zootechniczne, R. LIII, 4: 10-15.
 17. Kawęcka A., Knapik J. 2015. Użytkowość mięsna jagniąt rodzimych ras owiec − świniarki i wrzosówki. Rocz. Nauk. Zoot. T. 42, z. 2, 135–143.
 18. Kawęcka A., Sosin-Bzducha E. 2014. Seasonal changes of the chemical composition of cheese obtained from the milk of indigenous Polish breeds of sheep. Journal of Animal and Feed Sciences, 23, 2014, 131–138.
 19. Kawęcka A.  2013. Polska owca górska odmiany barwnej – realizacja programu ochrony zasobów genetycznych, charakterystyka rasy oraz ocena jakości uzyskanych produktów. Rocz. Nauk. Zoot. Monografie i Rozprawy 48.ss 84.
 20. Kawęcka A., Knapik J., Sikora J., Krupiński J. 2012. JAGNIĘCINA. Wykorzystanie rodzimych  ras  owiec do produkcji jagnięciny. Monografia. Wyd. IZ PIB, ss. 70.
 21. Sikora J., Kawęcka A. 2009. Mleko i ser kozi z regionu Podkarpacia. Zesz.  Nauk.PTiE i PTG, Oddział w Rzeszowie, 11, 231-234.
 22. Sikora J., Kawęcka A. Jakość produktu tradycyjnego z mleka koziego sera podkarpackiego białego Wiadomości Zootechniczne, R. LIII (2015), 4: 10-15.
 23. Kawęcka A., Kosiek A. (2014). Charakterystyka wybranych parametrów wełny współczesnej świniarki. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 10, nr 3, 39-48.
 24. Kawęcka A., Krupiński J., Sikora J. (2014). Polska owca pogórza - program ochrony zasobów genetycznych. Wiad. Zoot., R. LII (2014), 4: 11–17.

Pozostałe publikacje

 1. Smołucha G., Piórkowska K., Ropka-Molik K., Sikora J. 2020. Use of the HRM Method in Quick Identification of FecXO Mutation in Highly Prolific Olkuska Sheep. Animals 2020, 10(5), 844; https://doi.org/10.3390/ani10050844.
 2. Krupiński J., Kawęcka A., Majewska A.,  Polak G., Sikora  J.,  Sosin-Bzducha  E.,  Szyndler-Nędza M., Tomczyk-Wrona  I. 2019. Charakterystyka wybranych polskich ras zachowawczych bydła, koni, świń i owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Monografia „Rasy rodzime zwierząt gospodarskich w badaniach projektu Biostrateg II w latach 2016-2019”. ISBN 978-83-7607-305-7, 7-79.
 3. Kawęcka A.,  Pasternak M., Sikora J. 2020. Ochrona zasobów genetycznych owiec i kóz – działania prowadzone w Instytucie Zootechniki PIB. Monografia „Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat – problemy i wyzwania. Prace naukowe z zakresu hodowli bydła i owiec w Instytucie Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym”. ISBN 978-83-7607-341-5, 159-172.
 4. Kawęcka A. 2019. Analiza stanu hodowli i wybranych cech użytkowych owiec górskich na przestrzeni ostatniej dekady. Rocz. Nauk. Zoot., T. 46, z. 1, 25–34.
 5. Sikora J., Kawęcka A. 2019. Aktualny stan hodowli i realizacji programu ochrony zasobów genetycznych kóz rasy karpackiej. R. LVII, 3: 17-24.
 6. Król J., Brodziak A., Barłowska J., Kawęcka A., Migdał W., Litwińczuk Z., Teter A.,  Kędzierska-Matysek M., Topyła B., Sikora J., Radkowska I. 2019. Mleko owiec i kóz rodzimych ras i wytwarzane z niego produkty jako źródło żywności funkcjonalnej. Rozdz. w monografii: Rasy rodzime w ochronie przyrody i produkcji żywności prozdrowotnej. Wyd. UP Lublin, s.190-205.
 7. Gruszecki T., Litwińczuk Z., Sikora J., Kawęcka A., Junkuszew A., Nazar P., Chabuz W., Babicz M. 2019. Wybrane rodzime rasy zwierząt gospodarskich. Rozdz. w monografii: Rasy rodzime w ochronie przyrody i produkcji żywności prozdrowotnej. Wyd. UP Lublin, s.9-30.
 8. Kawęcka A., Radkowska I., Radkowski A. (2018). Tradycyjna gospodarka pasterska na przykładzie Jurgowskich Hal w okolicy Dursztyna. Wiadomości Zootechniczne, 2018/LVI/4: 151– 158.
 9. Sikora J., Kawęcka A., Pasternak M., Puchała M. (2018). Dynamika rozwoju hodowli rodzimych ras owiec w latach 2008-2016. Wiadomości Zootechniczne, 2018/LVI/4: 159–165.
 10. Krupiński J., Martyniuk E., Krawczyk J., Baran J., Bielański P., Bobak L., Calik J., Chełmińska A., Kawęcka A., Kowalska D., Majewska A., Obrzut J., Pasternak M., Piórkowska M., Polak G., Puchała M., Sikora J., Sosin-Bzducha E., Szyndler-Nędza M., Tomczyk-Wrona I., 2017 – 15-lecie koordynacji programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Instytucie Zootechniki-PIB. Przeg. Hod. 4, 30-36.
 11. Kawęcka A. (2018). Cakle w Karpatach Polskich. Rozdz. w monografii „100 lat hodowli zwierząt”. 93-106, ISBN 978-83-7607-304-0, Wyd. IZ PIB, s. 93-106.
 12. Kawęcka A., Radkowska I., Szewczyk M. , Radkowski A. Wypas kulturowy owiec w ochronie cennych zbiorowisk roślinnych na przykładzie Hali Majerz. Wiadomości Zootechniczne, R. LV (2017), 5: 189–197.
 13. Sikora J., Kawęcka A. Charakterystyka obecnego stanu hodowli i wybranych cech użytkowości kóz rasy karpackiej – Wiadomości Zootechniczne, R. LV (2017), 2: 77–82.
 14. Piestrzyńska-Kajtoch A., Kawęcka A. , Smołucha G.  Polimorfizm genu PRNP rodzimych ras owiec w aspekcie podatności na trzęsawkę (scrapie). Wiadomości Zootechniczne, R. LV (2017), 5: 63–69.
 15. Kawęcka A., Gurgul A., Miksza-Cybulska A. 2016. The use of SNP microarrays for biodiversity studies of sheep. Ann. Anim. Sci., 6, 4: 975–987, DOI: 10.1515/aoas-2016-0017.
 16. Piestrzyńska-Kajtoch A., Kawęcka A., Smołucha G., Miksza-Cybulska A., Rejduch B. Polimorfizm genu PRNP u owiec rasy świniarka utrzymywanych w stadzie objętym programem ochrony zasobów genetycznych. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 11 (2015), nr 4, 31-39.
 17. Kawęcka A., Niżnikowski R. Czarnogłówka – rodzima mięsna rasa owiec – perspektywy hodowli.. Wiadomości Zootechniczne, R. LIII (2015), 4: 83-89.
 18. Sikora J., Kawęcka A., Puchała M., Obrzut J., Miksza-Cybulska A., Krupiński J. Aktualny stan hodowli owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Wiadomości Zootechniczne, R. LIII (2015), 4: 70-75.
 19. Sikora J., Kawęcka A. Aktualny stan krajowej hodowli i chowu kóz, ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego Wiadomości Zootechniczne, R. LIII (2015), 4: 76-82
 20. Sikora J., Kawęcka A. (2014). Program ochrony zasobów genetycznych kóz rasy karpackiej. Wiad. Zoot., R. LII (2014), 4: 69–73.
 21. Kawęcka A., Krupiński J. (2014). Sheep in the Polish Carpathians: genetic resources conservation of the Podhale Zackel and Coloured Mountain Sheep. Geomatics, Landmanagment and Landscape, 1, 35-45.
 22. Kawęcka A.  (2013). Charakterystyka ogólna rodzimych ras owiec, właściwości użytkowe oraz możliwości chowu w gospodarstwach ekologicznych. Rozdział w podręczniku: Biologiczna różnorodność ekosystemów rolnych oraz możliwości jej ochrony w gospodarstwach ekologicznych,160-176,  Pracownia Wydawnicza „ElSet”, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-62863-42-6.
 23. Kawęcka A. (2013). Rozdział „Owce” w podręczniku „Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich w Polsce – populacje objęte programem ochrony” pod red. J. Krupińskiego,  Wyd. IZ PIB. ISBN 978-83-7607-228-9, ss. 140.
 24. Kawęcka A., Kosiek A., Sikora J. 2012. Characteristics of wool from Podhale Zackel sheep.
 25. Acta Sci. Pol., Zootechnica 11(1), 35-40.
 26. Kawęcka A., Radko A. Genetic polymorphism of -lactoglobulin in sheep raised for milk production. Journal of Applied Animal Research, 39, 1, 68-71.
 27. Kawęcka A., Piórkowska K. 2011. Characteristics of the genetic structure of native sheep breeds . Ann. Anim. Sci., 11, 3, 371–382.
 28. Kawęcka A., Piórkowska K. 2011. Charakterystyka struktury genetycznej polskiej owcy górskiej odmiany barwnej.  Rocz. Nauk. Zoot. 37, 1, 21-27.
 29. Sikora J., Kawęcka A. Piórkowska K. 2011. Charakterystyka struktury genetycznej kóz występujących w Polsce. Rocz. Nauk. PTZ 7,  1, 19-25.
 30. Kawęcka A. 2011. Charakterystyka populacji owiec rasy świniarka. Wiad. Zoot. 1, 5-11.
 31. Kawęcka A. 2011. Charakterystyka populacji owiec objętych Programem ochrony zasobów genetycznych. Owce. Realizacja programów ochrony zasobów genetycznych. Rozdział w monografii,  21-67, Wyd. IZ PIB.
 32. Kawęcka A., Kosiek A. 2010. Ocena wybranych cech  wełny polskiej owcy górskiej odmiany barwnej. Rocz. Nauk. Zoot., T. 37, 1, 33-40.
 33. Kawęcka A. 2010. Use of native sheep breeds in organic production. Pollution and organic aspects of animal production. Monography, ss. 180-191. Cracow 2010. ISBN 979-83-7607-043-8. Rozdział w monografii.
 34. Kawęcka A., Sikora J. 2009. Rodzime rasy owiec w górskich rejonach polski. Zesz.  Nauk.PTiE i PTG, Oddział w Rzeszowie, 11, 103-108.
 35. Kawęcka A. 2009. Hodowla zachowawcza polskiej owcy górskiej odmiany barwnej. Wiad. Zoot. 3., 53-57.

Spis publikacji dotyczących jakości mięsa i podrobów wieprzowych

 1. Babicz M., Kropiwiec K. Szyndler-Nędza M., Skrzypczak E. (2018). The physicochemical properties of offal from Puławska gilts in relation to carcass meatiness. Ann. Anim. Sci. 18(1):1-11.
 2. Szulc K., Nowaczewski S., Skrzypczak E., Szyndler-Nędza M. (2018). Effect of slaughter weight and sex on slaughter traits and meat quality of Polish autochthonous Zlotnicka Spotted pigs crossbred with Duroc. Ann. Anim. Sci. 18(1):225-237.
 3. Polasik D., Tyra M., Szyndler-Nędza M., Żak G., Lambert B., Terman A. (2018) Association of miR-208b Polymorphism with Meat Quality Traits and Texture Parameters in Pigs. Czech J. Anim. Sci., 63, (11): 435–442
 4. Polasik D., Tyra M., Szyndler-Nędza M., Korpal A., Woźniak-Męch K., Terman A. (2018). Relationship between VRTN gene polymorphism and growth, slaughter and meat quality traits in three polish pig breeds. Ciência e Agrotecnologia, 42(5):540-549.
 5. Piórkowska K., Małopolska M., Ropka-Molik K., Szyndler-Nędza M., Wiechniak A., Żukowski K., Lambert B. and Tyra M. (2020). Evaluation of SCD, ACACA and FASN mutations: Effects on pork quality and other production traits in pigs selected based on RNA-Seq results. Animals, 10, 123; doi:10.3390/ani10010123
 6. Babicz M., Kropiwiec-Domańska K., Skrzypczak E., Szyndler-Nędza M., Szulc K. (2020). Analysis of technological and consumption quality of offal and offal products obtained from Pulawska and Polish Landrace pigs. Animals, 10, 964; doi:10.3390/ani10060964
 7. Szyndler-Nędza M., Świątkiewicz M., Migdał Ł. and Migdał W. (2021). The Quality and Health-Promoting Value of Meat from Pigs of the Native Breed as the Effect of Extensive Feeding with Acorns. Animals, 11, 789. https://doi.org/10.3390/ani11030789
 8. Terman A., Woźniak-Męch K., Korpal A., Polasik D., Tyra M., Szyndler-Nędza M., Żak G., Rybarczyk A., Dybus A. (2021). Association between ATP citrate lyase (ACLY) gene polymorphism and fattening, slaughter and pork quality traits in polish pigs. Annals of Animal Science, DOI: 10.2478/aoas-2021-0032

Pozostałe publikacje

 1. Babicz M., Szyndler-Nędza M., Skrzypczak E., Kasprzyk A. (2016). Reproductive performance of native Pulawska and high productivity Polish Landrace sows in the context of stress during the period of early pregnancy. Reproduction in Domestic Animal, 51, 91–97
 2. Szyndler-Nędza M., Babicz M., Blicharski T., Ropka -Molik K., Piórkowska K. (2016). Zmienność genetyczna świń rasy puławskiej w aspekcie zinbredowania populacji. Rozdział w Monografi "Świnie gołębskie-puławskie 90 lat hodowli (1926-2016)" ISBN 978-83-7259-246-0, s 51-58.
 3. Ropka-Molik K., Robert E., Tyra M., Piórkowska K., Oczkowicz M., Szyndler-Nędza M., Bereta A.. (2017). CAPN1 gene as a potential marker for growth performance and carcass characteristic in pigs. Animal Production Science 57 (6), 1014-1021
 4. Babicz M., Szyndler-Nędza M., Kasprzyk A., Kropiwiec K. (2017). Analysis of maternal traits in native Puławska sows of known genotype (Ins/Del) at the PRL locus. Ann. Anim. Sci., Vol. 17, No.1,  131–142
 5. Szyndler-Nędza M. (2017). Ochrona zasobów genetycznych świń metodą ex situ.  Wiadomości Zootechniczne 2:  22-25
 6. Babicz M., Bajda Z., Szyndler-Nędza M., Blicharski T., Hałabis M. (2017). Rys historyczny i analiza realizacji hodowli zachowawczej świń rasy puławskiej. Wiadomości Zootechniczne 4: 68-79
 7. Ropka-Molik K., Piórkowska K., Oczkowicz M., Szyndler Nędza M., Blicharski T. (2017) Występowanie niekorzystnego allelu genu RYR1 w populacji świń rasy Puławskiej. Wiadomości Zootechniczne 5: 35-38
 8. Gurgul A., Szyndler-Nędza M., Smołucha G., Topolski P., Knapik J., Tyra M., Ropka-Molik K., Krupiński J. (2017). Zarys badań z zakresu genetyki i genomiki prowadzonych u polskich zachowawczych ras zwierząt. Wiadomości Zootechniczne 5: 14-34
 9. Gurgul A., Jasielczuk I., Ropka-Molik K., Semik-Gurgul E., Pawlina-Tyszko K., Szmatoła T., Szyndler-Nędza M., Bugno-Poniewierska M., Blicharski T., Szulc K., Skrzypczak E. and Krupiński J. (2018). A genome-wide detection of selection signatures in conserved and commercial pig breeds maintained in Poland. BMC Genetics 19:95; https://doi.org/10.1186/s12863-018-0681-0
 10. Szyndler-Nędza M., Ropka-Molik K., Mucha A., Blicharski T., Babicz M. (2019). Performance traits of Puławska pigs depending on polymorphism in the RYR1 gene (c.1843C>T). Ann. Anim. Sci., Vol. 19, No. 2, 319–326
 11. Szyndler-Nędza M., Eckert R., Tyra M., Żak G., Szulc K., Blicharski T. (2019). Analysis of genetic parameters of carcass traits and daily gain of native breed pigs raised in Poland. Ann. Anim. Sci., Vol. 19, No. 3 (2019) 1-10
 12. Piórkowska K., Żukowski K., Tyra M., Szyndler-Nędza M., Szulc K., Skrzypczak E. and Ropka-Molik K. (2019). The Pituitary Transcriptional Response Related to Feed Conversion in Pigs. Genes, 10, 712; doi:10.3390/genes10090712
 13. Szyndler-Nędza M., Nowicki J., Małopolska M. (2019). The production system of high quality pork products – an example. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Animal Science No 58 (2), 2019: 181–198
 14. Jasielczuk I., Gurgul A., Szmatoła T., Semik-Gurgul E., Pawlina-Tyszko K., Szyndler-Nędza M., Blicharski T., Szulc K., Skrzypczak E. and Bugno-Poniewierska M. (2020). Comparison of linkage disequilibrium, effective population size and haplotype blocks in Polish Landrace and Polish native pig populations. Livestock Science 231 (2020) 103887 https://doi.org/10.1016/j.livsci.2019.103887
 15. Skrzypczak E., Babicz M., Czyżak-Runowska G.,  Szulc K., Szyndler-Nędza M., Łuszczewska-Sierakowska I. (2020). Influence of the content of vitamin C in secretion from sows’ mammary glands on piglet rearing. Med Wet. 76 (4), 216-220. DOI: 10.21521/mw.6379.
 16. Szmatoła T., Jasielczuk I., Semik-Gurgul E., Szyndler-Nędza M., Blicharski T., Szulc K., Skrzypczak E., Gurgul A. (2020). Detection of runs of homozygosity in conserved and commercial pig breeds in Poland Journal of Animal Breeding and Genetics, 00:1-10, DOI: 10.1111/jbg.12482
 17. Polak G., Krupiński J., Martyniuk E., Calik J., Kawęcka A., Krawczyk J., Majewska A., Sikora J., Sosin-Bzducha E., Szyndler-Nędza M., Tomczyk-Wrona I. (2020) Assessment of risk status of polish local breeds under conservation programmes. Ann. Anim. Sci : DOI: https://doi.org/10.2478/aoas-2020-0071
 18. Babicz M., Pastwa M., Szyndler-Nędza M., Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B., Kropiwiec-Domańska K., Skrzypczak E., Ślaska B., Kapusta D. (2021). Estrus behaviour and reproductive traits of pulawska gilts associated with selected gene polymorphisms. Ann. Anim. Sci 1: 159–172 DOI: 10.2478/aoas-2020-0066
 19. Eckert R., Szyndler-Nędza M., Szulc K., Skrzypczak E., Babicz M., Kropiwiec-Domańska K., Hammermeister A. (2021). Analysis of genetic parameters of reproductive traits in conserved breed sows raised in Poland, Annals of Animal Science, DOI: 10.2478/aoas-2021-0013

Spis publikacji dotyczących zwierząt futerkowych

 1. Bielański P., Kowalska D., Pankowski P (2008). Possibility of using the native breed of Popielno White rabbits for meat production. 9th WRSA, 1515-1518.
 2. Bielański P., Kowalska D., Zoń A., Fijał J. (2008) Ochrona zasobów genetycznych zwierząt futerkowych. Cz. II. Lisy pospolite pastelowe. Magazyn weterynaryjny http:/magwet.pl
 3. Bielański P., Kowalska D. (2008) Ochrona zasobów genetycznych zwierząt futerkowych. Cz. III. Lisy pospolite białoszyjne. Magazyn weterynaryjny http:/magwet.pl
 4. Kowalska D., Bielański P. 2010. Nutrie program ochrony zasobów genetycznych szansą dla hodowców. Broszura, ISBN 978-83-7607-075-9 1/2010:1-56.
 5. Kowalska D., Bielański P. 2010. Nutrie – perspektywy hodowli. Wiadomości zootechniczne. 1:39-45.
 6. Kowalska D., Bielański P. 2010. Program ochrony zasobów genetycznych zwierząt – ratunkiem dla tchórza. Przegląd Hodowlany, 6:16-20.
 7. Kowalska D., Bielański P. 2010. Królik popielniański biały jedyna zachowana rodzima rasa królików. Przegląd hodowlany. 9:28-31.
 8. Kowalska D., Bielański P. 2011. Study on the possibility of using the native Popielno White rabbit breed in commercial farming. Ann. Anim. Sci., Vol. 11, No. 2 307–320.
 9. Kowalska D., Łapiński S., Chełmińska A. 2011. Królik, nutria, szynszyl – użytkowanie mięsne. Przegląd Hodowlany, 7:31-33.
 10. Bielański P., Kowalska D., Wrzecionowska M. 2011. Wykorzystanie rodzimej rasy królików popielniańskich białych i ich krzyżówek do produkcji mięsa. Roczniki Naukowe PTZ, t.7, 3:67-73.
 11. Kowalska D., Połtowicz K., Bielański P., Niedbała P., Kobylarz P. 2012. Porównanie jakości mięsa królików, nutrii i kurcząt. Roczniki Naukowe Zootechniki, T. 39, z. 2:237-248.
 12. Kowalska D., Bielański P. (2012). Królik popielniański biały – jedyna zachowana rodzima rasa królików. Gołębie i drobny inwentarz. 57:54-56.
 13. Kowalska D., Bielański P., Wrzecionowska M. 2013. Biologiczna różnorodność ekosystemów rolnych oraz możliwości jej ochrony w gospodarstwach ekologicznych. Krajowe odmiany nutrii oraz możliwości chowu w gospodarstwach ekologicznych, 187-194.
 14. Bielański P., Kowalska D., Wrzecionowska M. 2013. Biologiczna różnorodność ekosystemów rolnych oraz możliwości jej ochrony w gospodarstwach ekologicznych. Charakterystyka ras królików i efektywność chowu ekologicznego, 177-186.
 15. Bielański P., Kowalska D. 2013. Sznyszyla beżowa – polska odmiana mutacyjna. Wiadomości Zootechniczne. 1:59-63.
 16. Kowalska D., Bielański P. (2013). Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich w Polsce – populacje objęte programem ochrony. Instytut Zootechniki ISBN 978-83-7607-228-9, 123-133.
 17. Kowalska D. 2016. Króliki popielniańskie białe – stan hodowli w Polsce. Wiadomości Zootechniczne, 2:96-105.
 18. Zwoliński C., Gugołek A., Strychalski J., Kowalska D., Chwastowska-Siwiecka I., Konstantynowicz M. 2017. The effect of substitution of soybean meal with a mixture of rapeseed meal, white lupin grain, and pea grain on performance indicators, nutrient digestibility, and nitrogen retention in Popielno White Rabbits. Journal of Applied Animal Research. DOI 10.1080/09712119.2016.1233107, 45(1): 570-576.
 19. Kowalska D., Gugołek A. 2017. Wkład polskich naukowców i hodowców w rozwój wiedzy dotyczącej chowu i hodowli nutrii. Monografia. ISBN 978-83-7607-243-2, Instytut Zootechniki PIB, 1-130.
 20. Kowalska D. 2018. Monitoring stad królików popielniańskich białych na terenie polski. Króliki 4:18- 23
 21. Wlazło Ł., Kowalska D., Bielański P., Chmielowiec-Korzeniowska A., Ossowski M., Łukaszewicz M., Czech A., Nowakowicz-Dębek B. 2021. Effect of fermented rapeseed meal on the gastrointestinal microbiota and immune status of rabbit (Oryctolagus cuniculus), Animals, 11, 716: 1-14.